• Матурски испит 2023/2024. матура (Збирке задатака)

  Матурски испит 2023/2024. матура (Збирке задатака)

  Збирке задатака за припрему матурског испита за образовни профил пословни администратор, као и за остале образовне профиле, можете преузети на датим линковима.

  ,

 • Индекси просечних нето зарада

  Индекси просечних нето зарада

  Једaн од основних показатеља зарада у предузећу јесте просечна номинална нето зарада. За израчунавање просечне номиналне нето зараде користи се аритметичка средина, и то за негруписане проста аритметичка средина, а за груписане пондерисана аритметичка средина. Просечна номинална нето зарада на нивоу предузећа рачуна се као:     На основу овог показатеља не може се посматрати…

  ,

 • Статистика зарада

  Статистика зарада

  Зарада или плата запослених представља приходе појединаца које они остварују на основу рада.

  ,

 • Индекс трошкова живота

  Индекс трошкова живота

  За разлику од индекса цена који је углавном везан за предузећа односно трговину на велико, већи значaj за потрошаче има индекс трошкова живота који представља посебан вид индекса цена на мало. Индекс трошкова живота представља посебан индекс цена на мало артикала и услуга личне потрошње непољопривредних домаћинстава. Овим индексом се прате промене цена основних животних…

  ,

 • Индивидуални и групни индекси цена

  Индивидуални и групни индекси цена

  Промене цена појединачних производа прате се индивидуалним индексима, док се промене цена групе производа прате групним индексима. Индивидуални индекс цена Индивидуални индекс цена представља однос цене датог производа у посматраном периоду (p1) и цене тог производа у базном периоду (po). ip-индекс цена, p1-цена у посматраном периоду, po-цена у базном периоду. Пример: Израчунај индивидуални индекс цена…

  ,

 • Темпо развоја и раста и средњи темпо развоја и раста

  Темпо развоја и раста и средњи темпо развоја и раста

  Темпо развоја и раста представљају релативне показатеље динамике производње. Темпо развоја производње (промета) најчешће се изражава као серија ланчаних индекса. Темпо раста је такође релативни показатељ и добија се када се од од ланчаног индекса одузме 100. Ако се вратимо на појам индексних бројева, видимо да је темпо развоја исто што и ланчани индекси, а…

  ,

 • Индивидуални и групни индекси физичког обима производње

  Индивидуални и групни индекси физичког обима производње

  Индекс физичког обима производње добија се када се у однос стави физички обим производње у посматраном периоду у односу на физички обим производње у базном периоду. Индекси обима производње могу бити: индвидуални, када се изражавају промене код само једног производа и групни (када се изражавају промене код групе више сродних производа).

  ,