Индекси планских задатака

Плански задаци се за један текући период постављају на основу остварених резултата из претходног периода и познавања фактора који утичу на те резултате.

Индекс планског задатка рачуна се када су у однос стави планирани ниво појаве из текућег периода (Pp1) у односу на остварени ниво појаве из базног периода (Op0).

    \[   I_{pz} = \frac{P_{p1}}{O_{p0}} \times 100\]

Индекс испуњења плана

Индекс испуњења плана је однос оствареног нивоа појаве (Op) према планираном нивоу дате појаве (Pp). При израчунавању овог индекса планиране величине се узимају као базна вредност.

    \[   I_{ip} = \frac{O_{p0}}{P_{p0}} \times 100\]

Индекси извршења плана су нарочито значајни за праћење извршења плана у предузећима. У производним преузећима анализирају се индески испуњења плана физичког обима производње, вредности производње и асортимана, а у трговинским предузећима промета.

Пример:

Израчунај индекс планских задатака ако се предузеће бави производњом спортке одеће и у 2022. произвело је 150.000 комада одеће. Планом за 2023. предвиђено је да оствари производњу од 187.500 комада. Ако је у 2023. години остварило произодњу од 210.000 комада колико изности индекс испуњења плана?

а) индекс планског задатка

    \[   I_{pz} = \frac{187.500}{150.00} \times 100 \]

    \[   I_{pz} = 125 \]

б) индекс испуњења плана

    \[   I_{ip} = \frac{210.000}{187.500} \times 100\]

    \[   I_{ip} = 112\]