Временске серије се могу посматрати као низови нумеричких података о некој појави који су уређени по временском распореду, тј. хронологији.
Временске серије се могу разложити на четири компоненте:
1) тренд
2) циклична компонента
3) сезонска
4) резидуална.

Тренд

Тренд је развојна тенденција у кретању неке појаве, која се испољава у оквиру посматраног дужег временског периода.

Једначина тренда

    \[  \hat{Y} = \hat{a} + \hat{b}x\]


Коефицијент нагиба

    \[    \hat{b} = \frac{T\sum t Y_t - \sum t \sum Y_t}{T\sum t^2 - (\sum t)^2}\]

Одсечак

    \[ \hat{a} = \bar{Y} + \hat{b}\bar{t}\]Екстраполација тренда је поступак продужавања линије тренда изван периода обухваћеног временском серијом, било у будућности, било у прошлости