Једaн од основних показатеља зарада у предузећу јесте просечна номинална нето зарада. За израчунавање просечне номиналне нето зараде користи се аритметичка средина, и то за негруписане проста аритметичка средина, а за груписане пондерисана аритметичка средина.

Просечна номинална нето зарада на нивоу предузећа рачуна се као:


    \[  \mu = \frac{\sum{x \cdot f}}{\sum{f}}\]

На основу овог показатеља не може се посматрати динамика зарада. Код посматрања зарада у различитим временским периодима много је боље користити индексе зарада. С обзиром да постоји номинална и реална зарада, индекси зарада се деле на:

  • индексе номиналних просечних зарада и
  • индексе реалних просечних зарада.

Индекси номиналне просечне нето зараде

Индекси номиналне просечне нето зараде показују релативну промену номиналне просечне нето зараде у текућем у односу на базни период.

Индекс номиналне просечне нето зараде представља количник номиналне просечне нето зараде у текућем и базном периоду.

Промене у одређеном периоду могу настати због:

  • промене нивоа зарада појединих категорија запослених (повећање или смањење зараде),
  • промене структуре запослених.

Сходно томе разликујемо две врсте индекса нето зарада:

  • индекс номиналне просечне нето зараде променљивог састава запослених и
  • индекс номиналне просечне нето зараде непроменљивог састава запослених.

Индекс номиналне просечне нето зараде променљивог састава запослених (Inzps)

Индекс номиналне просечне нето зараде променљивог састава запослених рачуна се када долази до промена како у зарадама запослених тако и у квалификационој структури. Формула за израчунавање је следећа:


    \[I_{nzps} = \frac{\mu_1}{\mu_0}\]

    \[  \mu_1 = \frac{\sum{x_1 \cdot f_1}}{\sum{f_1}}\]

    \[  \mu_0 = \frac{\sum{x_0 \cdot f_0}}{\sum{f_0}}\]

Индекс номиналне просечне нето зараде непроменљивог састава запослених (Inzns)

Овај индекс се рачуна када долази до промена нето зарада запослених, али не и састава запослених. Формула за израчунавање је:

    \[I_{nzns} = \frac{\sum{x_1 \cdot f_0}}{\sum{x_0 \cdot f_0}}\]

Утицај промена квалификационе структуре запослених на промену висине просечне зараде запослених

Овај утицај се може израчунати стављањем у однос два напред поменута индекса.

    \[\text{uticaj promena ks} = \frac {I_{nzps}}{I_{nzns}}\]

Индекс реалне просечне нето зараде

Реалне зараде представљају главни показатељ животног стандарда. Индекс реалне просечне нето зараде (Irpnz) рачуна се када се у однос стави индекс номиналне просечне нето зараде (Inpnz) са индексом потрошачких цена (Ipc).

    \[I_{rpnz} = \frac {I_{npnz}}{I_{pc}}\]

 Пример 1.

Израчунајте индекс номиналне просечне нето зараде променљивог састава запослених на основу података у Табели 1.

Табела 1. Просечне нето зараде и број запослених у једном предузећу у 2012. и 2013. години

Степен стручне
спреме
Просечна нето зарада (дин.)  2012.
x0
Просечна нето зарада (дин.)  2013.
xt
Број запослених
f0
Број запослених
ft

Пондерисана просечна нето зарада x0*f0

Пондерисана просечна
 нето зарада xt*ft
ВСС6215063140182211187001389080
ВШС52300546001617836800928200
ВКВ475004820069285000433800
ССС390003865032241248000927600
КВ324003350085259200167500
ПКВ276002800067165600196000
НКВ2172023100448688092400
Укупно (∑)  908840001804134580

 

Пример 2.

Израчунајте индекс номиналне просечне нето зараде непроменљивог састава запослених на основу података у Табели 2.

Табела 2. Просечне нето зараде и број запослених у једном предузећу у 2012. и 2013. години

 
Степен стручне
спреме
Просечна нето зарада (дин.)  2012.
x0
Просечна нето зарада (дин.)  2013.
xt
Број запослених
f0
x0*f0xt*f0
ВСС62150631401811187001136520
ВШС523005460016836800873600
ВКВ47500482006285000289200
ССС39000386503212480001236800
КВ32400335008259200268000
ПКВ27600280006165600168000
НКВ217202310048688092400
Укупно (∑)  9040001804064520