Групни индекси производње и цена

Пример 1. Из базе података Eurostat преузети су подаци о производњи три врсте сокова у Шпанији 2010. и 2012. године. Изабрани подаци о физичком обиму производње и цени дати су у табели.

Врста сокаПроизводња (у милионима литара)Цена по литру (у еврима)
2010.2012.2010.2012.
Ананас83,390,30,680,64
Грејпфрут8,56,70,680,73
Поморанџа69,2104,70,950,83
Табела 1.  Производња и цене три врсте сокова у Шпанији

Извор: Eurostat database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

а) Израчунајте групни индекс вредности производње посматране групе производа 2012. у односу на 2010. годину по методу агрегата (2010 = 100). (Р: Ipq=116,71 )

б) Израчунајте групне индексе количина и цена три врсте сокова 2012. у односу на 2010. годину по методу агрегата, користећи пондере из базног периода (Ласпејресов). (Р: Iq=129,07  Ip= 91,26  )

в) Израчунајте групне индексе количина и цена 2012. у односу на 2010. годину по методу агрегата, користећи пондере из текућег периода (Пашеов). (Р: Iq= 127,89  Ip=90,42)

г) Израчунајте групне индексе количина и цена по методу средњих вредности. (Р: Iq=129,07  Ip= 91,26)

Решење:

 

Индекси нето зарада

Пример 2. Просечне нето зараде запослених према квалификацијама у једном привредном друштву 2011. и 2012. године приказане су у следећој табели. 

КвалификацијаПросечна нето зарада, у динаримаБрој запослених
2011.2012.2011.2012.
КВ28.00028.20052
ССС42.40043.0002025
ВШС55.60056.00098
ВСС68.40073.100610
Укупно4045
Табела 2. Просечна нето зарада запослених према квалификацијама 2011. и 2012. 

Извор: Књиговодствена евиденција 

а) израчунајте и протумачите индекс номиналне просечне нето зараде узимајући у обзир промене у квалификационој структури запослених (Р:108,16)

б) израчунајте и протумачите индекс номиналне просечне нето зараде непромењеног састава запослених (Р:102,36)

в) одредите у којој мери су промене у квалификационој структури утицале на промене просечних нето зарада. (Р:105,67)

Решење:

Средњи темпо развоја и раста

Пример 3. У табели 3 дати су подаци о висини просечње пензије у Србији у периоду од 2007-2011.

ГодинаВисина просечне пензије (дин.)
2007.14.996
2008.19.386
2009.21.714
2010.21.790
2011.23.200
Табела 3. Висина просечне пензије и ланчани индекси у Србији, 2007–2011.

извор: РЗС, 2011.

На основу података у табели 3, израчунајте:

а) средњи темпо раста просечне пензије у Србији (Р: 111,53)

б) просечну стопу раста висине просечне пензије у Србији (Р:11,53)

Решење:

Индекс планског задатка и индекс испуњења плана

Пример 4. У табели 4. су приказани планирани и остварени производни резултати за одабране производе „Металац Посуђа” 2012. године.

ПроизводКоличина, у тонама 2012.Производња у 2011.
ПланираноОстварено
Инокс посуђе161158154
Тефлон посуђе656870
Табела 4. Производња посуђа 2012. у Предузећу Металац

Извор: Годишњи извештај за 2012. годину, „Металац” а.д., стр. 40 и 41

а) Израчунајте и протумачите планског задатка за инокс и тефлон посуђе

б) Израчунајте и протумачите испуњења плана за инокс и тефлон посуђе

Решење: