Након завршене регистрације предузећа и отварања текућег рачуна следи поступак запошљавања. Документи који су основ за формирање радног колектива су Закон о раду, Правилник о раду и Правилник о систематизацији и организацији радних места, који су објављени у претходним постовима.


Активности за формирање радног колектива су следеће:

 1. доношење Одлуке о потреби заснивања радног односа
 2. израда Огласа о попуни радних места
 3. пријава слободних места Националној служби за запошљавање
 4. пријем Пријава и CV-ја
 5. селекција пријава (неблаговремене и непотпуне)
 6. израда и слање Позива на разговор
 7. спровођење разговора- ИНТЕРВЈУ и тестирање
 8. доношење Одлуке о избору кандидата
 9. израда и слање Обавештења кандидатима који нису примљени
 10. закључивање Уговора о раду
 11. пријава запосленог на ПИО и здравствено осигурање (Јединствени М образац)- потребно је послати на мејл Сервисног центра
 12. израда Анекса уговора о раду
 13. спровођење и евиденција у радној књижици (престала да важи од 01.01.2016.) Сви подаци се уносе електронски у Централни регистар обавезног социјалног осигурања ЦРОСО http://www.croso.gov.rs/cir/index.php )  и у матичној књизи запослених
 14. формирање персоналног досијеа.

У следећем посту попис и подела послова по службама.