Правилник о раду

Пре него што започнемо формирање радног колектива потребно је донети одговарајуће опште акте потребне за формирање радног колектива. Један од њих у оквиро кога се регулише радни однос, радно време одмори , цена рада и остале одредбе које нису тако детаљно регулисане у Закону о раду, јесте Правилник о раду. У наставку навешћемо само шта се уређује Правилником о раду, а цео правилник преузмите при дну стране.

Извод из Правилника о раду:

На основу члана 3. и 4. Закона о раду (Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005,  54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – одлука УС) и члана 30. Статута ПД „АБИТО“ доо Крушевац, дана 02.09.2023. године, доносим следећи:

П Р А В И Л Н И К

О РАДУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником у складу са Законом, уређују се права, обавезе и одговорности  запослених у овом Правном лицу.

Члан 2.

Овим Правилиником уређује се:

1. радни однос

2. радно време

3. одмори и одсуства

4. цена рада

5. зарада

6. део зараде из добити

7. додатак на зараде

8. накнада зараде

9. остала лична примања

10. престанак потребе за радом запослених

11. заштита на раду

12. дисциплинска и материјална одговорност

13. престанак радног односа

14. заштита права запослених

Правилник о организацији и систематизацији радних места

За разлику од Правлиника о раду где се детаљано регулишу питања везана за рад и радне односе Правилником о организацији и систематизацији радних места регулише се организациона структура предузећа, односно подела рада на одговарајуће организационе јединице као и подела послова у оквиру служби.

Извод и Правилника о организацији и систематизацији радних места:

На основу члана 24. Закона о раду (Службени гласник РС 24/05 61/05 32/2013 и 75/2014) директор предузећа ___________ доо у Крушевцу дана _____________________. године доноси:

ПРАВИЛНИК

о организацији и систематизацији радних места

1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Правилником предузећа _____________ доо у Крушевцу утврђује се:

  1. организациони делови предузећа
  2. групе радних места у предузећу
  3. опис послова и број извршилаца на радним местима
  4. услови за заснивање радног односа и услови за рад
  5. остале одредбе

Правилнике преузмите овде:

извор слике: Image by rawpixel.com on Freepik