Питања за проверу знања из ПА обуке/ ОБУКЕ У ВП

Оснивање предузећа

 1. Наведи правила понашања у бироу?
 2. Шта је бонтон?
 3. Наведи бар 5 правила бонтона приликом пријема странке.
 4. Наведи бар 5 правила приликом пословног разговора преко телефона.
 5. Наведи карактеристике производних, трговинских и финансијских предузећа.
 6. Основне карактеристике организационих облика предузећа ( предузетник, од, кд, д.о.о., ад)
 7. Наброј кораке за оснивање предузећа од настанка идеје.
 8. Бизнис план(елементи).
 9. Објасни SWOT анализу.
 10. Коју смо делатност изабрали, који организациони облик, а коју претежну делатност?
 11. Колики је минимални улог потребан за оснивање овог друштва?
 12. Који  општи акт се доноси након избора идеје и израде бизнис плана?
 13. Да ли смо донели Одлуку о оснивању или Уговор о оснивању и зашто?
 14. Шта се уређује одлуком о оснивању? *члан 1
 15. Колики је капитал унет/уплаћен у предузеће? Колико новчани, а колико неновчани?
 16. Који су обавезни органи код једнодомног друштва? (члан 10)
 17. Које послове обавља директор по Одлуци о оснивању који спадају у делокруг скупштине? (бар 7, члан 11)
 18. Наведи послове који спадају у делокруг директора, пошто се ради о једнодомном друштву.(члан 15)
 19. Која документација је потребна за отварање привременог текућег рачуна? Коме се шаље?
 20. Након отварања привременог рачуна, колики је износ оперативних трошкова потребан за оснивање, појединачно и коме се уплаћује? Попуни одговарајуће налоге.
 21. Коме шаљемо попуњене налоге за уплату потребне за оснивање? Како се назива и где је седиште институције?
 22. Како добијамо потврду да су налози уплаћени?
 23. Наведи бар 5 битних елемената које садржи регистрациона пријава?
 24. Наведи документа која су потребна за регистрацију предузећа код АПР(Сервисног центра)
 25. Како се назива документ које добијамо од АПР након слања документације за оснивање?
 26. Који матични број и ПИБ је додељен предузећу?
 27. Шта је потребно за отварање трајног текућег рачуна код банке?
 28. Шта је потребно чекирати приликом отварања пословног текућег рачуна на Захтеву за отварање текућег рачуна?
 29. Који сајт користимо за добијање информација потребних за оснивање и који представља АПР и остале институције?
 30. Како се врше сва плаћања у предузећу?
 31. Који је први и најбитнији општи акт који је донет и шта се њиме регулише? (Члан 1.)
 32. Ко је орган пословођења у предузећу по Статуту?
 33. Како се распоређује добит у предузећу на основу Статута?(члан 17)
 34. Које послове обавља директор предузећа по Статуту (члан 21)?
 35. У којим случајевима може бити разрешен са функције по Статуту?(члан 23)
 36. О чему се морају обавештавати запослени у предузећу на основу Статута?(члан 25)
 37. Који су остали општи правни акти који се доносе у предузећу?

                                                                                                             Предметни наставник

                                                                                                             Петровић Дејан

**напомена: првих 30 питања је за смер комерцијалиста у другој години, док су сва остала питања за смер пословни администратор у трећој години. Питање које је осенчено не одговарате ако нисте добили Решење од АПР о регистрацији оснивања.