Када смо формирали радни колектив, да би започели посао морамо да попишемо имовину коју поседујемо. На почетку пословања стварно стање и књиговодствено ће се поклапати, јер није било пословних промена. 

Под инвентарисањем ( пописом ) подразумевамо утврђивање стварног стања средстава и њихових извора, као и упоређивање са књиговодственим стањем.

За обављање пописа потребно је обавити следеће радње:

 1. доношење Одлуке о попису и образовању комисије за попис
 2. доношење Упутства директора о попису
 3. израда Решења о попису и формирање пописних комисија
 4. припрема потребног материјала за обављање пописа (пописне листе)
 5. сређивање материјалних вредности за попис и ажурирање књиговодствене евиденције
 6. израда Плана рада комисије за попис
 7. сама активност израде пописа
 8. Састављање извештаја о попису
 9. достављање Извештаја централној комисији и формирање обједињеног извештаја
 10. доношење Одлуке о књижењу резултата пописа
 11. Елаборат о попису

Извештаје о попису можете преузети овде кад их будете предали. Након извршеног пописа урадили смо почетни инвентар и документацију која је потребна за рад по службама.

Прилози:
Пописне листе: