Обавеза општих послова, односно службе за људске ресурсе, је да води евиденцију о запосленом од тренутка запошљавања, до тренутка престанка радног односа, било отказом уговора о раду или одласком у пензију. Листа докумената које би један персонални досије требао да садржи наведена је у наставку.

1. Лична документа

 • радна књижица
 • диплома
 • уверење
 • извод из матичне књиге рођених (МКР)
 • извод из матичне књиге венчаних (МКВ)
 • Лична биографија и пријава на радно место
 • Лекарско уверење
 • Извод из евиденције незапослених

2. Документација о радном односу, радном месту и заради

 • уговор о раду
 • решење о расподели на радно место (хронолошки поређано)
 • споразум о преузимању
 • уверење о положеном приправничком испиту
 • уверење о мировању радног стажа
 • решење о утврђивању радног стажа
 • одлука- решење о престанку радног односа
 • отказ уговора о раду

3. Документи о годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству

 • решење о годишњем одмору
 • решење о плаћеном одсуству
 • решење о неплаћеном одсуству

4. Документи о оцењивању, награђивању, кажњавању

 • одлуке о додели награда
 • одлуке дисциплинских органа

5. Документи о социјалном осигурању и правима из социјалног осигурања

 • Пријава на осигурање (М образац)
 • Одјава са осигурања (М образац)
 • Пријава о променама у току осигурања (М образац)
 • Пријава потребе за запошљавањем (образац Е1)