Obaveza opštih poslova, odnosno službe za ljudske resurse, je da vodi evidenciju o zaposlenom od trenutka zapošljavanja, do trenutka prestanka radnog odnosa, bilo otkazom ugovora o radu ili odlaskom u penziju. Lista dokumenata koje bi jedan personalni dosije trebao da sadrži navedena je u nastavku.

1. Lična dokumenta

 • radna knjižica
 • diploma
 • uverenje
 • izvod iz matične knjige rođenih (MKR)
 • izvod iz matične knjige venčanih (MKV)
 • Lična biografija i prijava na radno mesto
 • Lekarsko uverenje
 • Izvod iz evidencije nezaposlenih

2. Dokumentacija o radnom odnosu, radnom mestu i zaradi

 • ugovor o radu
 • rešenje o raspodeli na radno mesto (hronološki poređano)
 • sporazum o preuzimanju
 • uverenje o položenom pripravničkom ispitu
 • uverenje o mirovanju radnog staža
 • rešenje o utvrđivanju radnog staža
 • odluka- rešenje o prestanku radnog odnosa
 • otkaz ugovora o radu

3. Dokumenti o godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu

 • rešenje o godišnjem odmoru
 • rešenje o plaćenom odsustvu
 • rešenje o neplaćenom odsustvu

4. Dokumenti o ocenjivanju, nagrađivanju, kažnjavanju

 • odluke o dodeli nagrada
 • odluke disciplinskih organa

5. Dokumenti o socijalnom osiguranju i pravima iz socijalnog osiguranja

 • Prijava na osiguranje (M obrazac)
 • Odjava sa osiguranja (M obrazac)
 • Prijava o promenama u toku osiguranja (M obrazac)
 • Prijava potrebe za zapošljavanjem (obrazac E1)