U nastavku se nalaze pitanja za pripremu testa iz Poslovne i administrativne obuke, vezana za zapošljavanje. Pitanja su namenjena učenicima trećeg razreda.

Pitanja:

 1. Koje smo Pravilnike izradili u preduzeću?
 2. Šta se utvrđuje Pravilnikom o radu? (član 2)
 3. Koliko iznosi minimalna cena rada, a koliko su koeficijenti u zavisnosti od stepena kvalifikacije za obračun zarada po Pravilniku o radu?
 4. Koliko iznosi dodatak na zaradu u zavisnosti od godina radnog staža?
 5. U kojim slučajevima, osim u zavisnosti od radnog staža, radnik može ostvariti pravo na dodatak na zaradu?
 6. Koja su ostala lična primanja na koje radnik ima pravo na osnovu Pravilnika o radu?
 7. Koliko procenata iznosi naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad?
 8. Koliko iznosi otkazni rok u zavisnosti od staža osiguranja?
 9. Koje su obaveze radnika vezane za zaštitu na radu?
 10. Šta se utvrđuje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji?(član 1)
 11. Koji su organizacioni delovi u preduzeću?(član 4)
 12. Kako smo podelili radnike prema grupama radnih mesta?(član 6)
 13. Navedi poslove prema pravilniku o radu koje treba da obavljaš na radnom mestu.
 14. Koliko iznosi minimalna cena rada po času?
 15. Koji su uslovi potrebni za zasnivanje radnog odnosa?
 16. Koliko iznose koeficijenti za obračun zarada?
 17. Do kada je obavezno preduzeće da isplati zaradu i koliko procenata iznosi dodatak na zaradu?
 18. Kada se isplaćuju naknade zarada i u kom iznosu?
 19. Koje su obaveze radnika u vezi sa zaštitom na radu?(član 21)
 20. Koliko iznosi otkazni rok pri otkazu ugovora o radu u zavisnosti od godina radnog staža?
 21. Nabroj aktivnosti vezane za formiranje radnog kolektiva.
 22. Izradi prijavu za posao i CV.
 23. Izrada poziva na razgovor.
 24. Izrada odluke o izboru kandidata.
 25. Izrada Obaveštenja kandidatima.
 26. Izrada ugovora o radu( osnovne odredbe)
 27. Popunjavanje M3 obrasca.
 28. Šta bi trebalo da sadrži personalni dosije radnika. 
 29. Opiši postupak izrade popisa.
 30. Kreiraj Odluku o popisu.
 31. Izradi rešenje o formiranju popisne komisije.
 32. Sastavi izveštaj o popisu.
 33. Popuni popisnu listu (osnovna, roba, novčana).
 34. Na osnovu izveštaja sastavi početni bilans( biće vam date pozicije u bilansu potrebno je da ih rasporedite u aktivu ili pasivu).
 35. Koja vam je dokumentacija potrebna za rad u službi u kojoj se trenutno nalazite?
 36. Opiši poslove po službama
 37. Na koji način cirkuliše dokumentacija unutar preduzeća?

Ovo je najbolje što sam umeo da smislim, a da vam olakšam. Ukoliko imate neke sugestije slobodno se javite.