Документација која се користи у пословању предузећа груписана је према службама које је користе.

Од документације можете преузети: пријемницу, отпремницу, фактуру, биланс стања, биланс успеха, налог магацину да изда робу, записник са састанка, налог за књижење, финансијске и робне картице, књиге евиденција итд.

У наставку можете погледати и преузети потребну документацију за пословање.

Набавна служба

Тип документа

Назив документа

Преузимање

пријемница

магацинска картица

књига добављача

налог за пренос

отпремница

повратница

требовање

Продајна служба

Тип документа

Назив документа

Преузимање

књига купаца

фактура

калкулација 1

калкулација 2

налог магацину да изда робу

нивелација цена

Служба општих послова

Тип документа

Назив документа

Преузимање

интерна доставна књига ИДК

интерна доставна књига ИДК

класични деловодник

књига примљених рачуна КПР

књига издатих рачуна КИР

налог за службени пут НСП

налог за службени пут НСП

обрачун амортизације ОА

Обрачун зараде 2022

ППОД

ППОПЈ

пореска пријава ПППДВ

пореска пријава ПППДВ

записник о примопредаји

уговор о купопродаји

Записник са састанка

Финансијско-рачуноводствена служба

Тип документа

Назив документа

Преузимање

биланс стања БС

биланс успеха БУ

главна књига са закључним листом ГК

финансијске картице ФК

контни оквир

књижно одобрење КО

картице основних средстава

књига основних средстава

налог за исплату

налог за уплату

налог за књижење НК

налог за књижење НК

порески биланс ПБ

робна картица РК

закључни лист ЗЛ

Благајничко пословање

благајнички дневник БД

дневник благајне БД

налог благајни да исплати

налог благајни да наплати

признаница