Dokumentacija koja se koristi u poslovanju preduzeća grupisana je prema službama koje je koriste.

Od dokumentacije možete preuzeti: prijemnicu, otpremnicu, fakturu, bilans stanja, bilans uspeha, nalog magacinu da izda robu, zapisnik sa sastanka, nalog za knjiženje, finansijske i robne kartice, knjige evidencija itd.

U nastavku možete pogledati i preuzeti potrebnu dokumentaciju za poslovanje.

Nabavna služba

Tip dokumenta

Naziv dokumenta

Preuzimanje

prijemnica

magacinska kartica

knjiga dobavljača

nalog za prenos

otpremnica

povratnica

trebovanje

Prodajna služba

Tip dokumenta

Naziv dokumenta

Preuzimanje

knjiga kupaca

faktura

kalkulacija 1

kalkulacija 2

nalog magacinu da izda robu

nivelacija cena

Služba opštih poslova

Tip dokumenta

Naziv dokumenta

Preuzimanje

interna dostavna knjiga IDK

interna dostavna knjiga IDK

klasični delovodnik

knjiga primljenih računa KPR

knjiga izdatih računa KIR

nalog za službeni put NSP

nalog za službeni put NSP

obračun amortizacije OA

Obračun zarade 2022

PPOD

PPOPJ

poreska prijava PPPDV

poreska prijava PPPDV

ugovor o kupoprodaji

Zapisnik sa sastanka

Finansijsko-računovodstvena služba

Tip dokumenta

Naziv dokumenta

Preuzimanje

bilans stanja BS

bilans uspeha BU

glavna knjiga sa zaključnim listom GK

finansijske kartice FK

kontni okvir


knjižno odobrenje KO

nalog za isplatu

nalog za uplatu

nalog za knjiženje NK

nalog za knjiženje NK

poreski bilans PB

robna kartica RK

zaključni list ZL

Blagajničko poslovanje

blagajnički dnevnik BD

dnevnik blagajne BD

nalog blagajni da isplati

nalog blagajni da naplati

priznanica