Rad u preduzeću podrazumeva organizaciju rada po službama. Svaka od službi ima svoje zaduženje, odnosno poslove koje i trebalo da nauči da radi. Spisak ishoda koje bi učenik trebao da usvoji do kraja izučavanja Poslovne i administrativne obuke dat je u narednoj tabeli.