Osiguranje je  institucija čiji je zadatak da nadoknadi štete usled dejstva rušilačkih prirodnih sila u društvu, prirodi i kod ljudi.

Transportno osiguranje je osiguranje stvari koje se prevoze, osiguranje stvari u skladištu dok primljene za prevoz čekaju na utovar, osiguranje stvari u skladištu posle završetka prevoza dok čekaju dalje otpremanje i osiguranje prevoznih sredstava.

Podela transportnog osiguranja

Transportno osiguranje prema predmetu osiguranja može da bude:

 • Kasko osiguranje, koje se odnosi na osiguranje prevoznih sredstava i
 • Kargo osiguranje koji se odnosi na osiguranje robe na putu
 • Osiguranje od odgovornosti za štetu.

Prema mestu transporta:

 • Osiguranje u zemlji i
 • Međunarodno osiguranje.

Prema vrsti prevoza osiguranje proizvoda u prevozu odnosi se na:

 • kopneno,
 • pomorsko,
 • rečno
 • vazdušno osiguranje.

Prema obaveznosti na:

 • Obavezno osiguranje, koje zakonom propisano i
 • neobavezno osiguranje koje zavisi od volje osiguranika.

Pojmovi u osiguranju

Osigurani rizici

Rizik je opasnost koje može nastati u toku prevoza i  izazvati štetu na robi.  Rizik označava i uzrok štete, samu štetu, pa i predmet osiguranja. U zavisnosti od vrste prevoza osiguranje od rizika može da bude sledeće: protiv svih rizika (kopneni vazdušni prevoz), požar, sudar brodolom, nasukavanje (kod rečnog prevoza), sudar iskliznuće, krađa, neisporuka robe (železnički),

Suma osiguranja je iznos na koji se neka stvar osigurava.  Ona može da bude jednaka vrednosti osigurane sume, manja ili veće.

Premija osiguranja je cena usluge koje osiguravač pruža osiguraniku, odnosno to je cena osiguranja.

Reosiguranje ponovno osiguranje ili osiguranja osiguranja.

Nadoknada iz osiguranja je iznos koji osiguravač isplaćuje osiguraniku za pokriće štete. Visina nadoknade zavisi od tri elementa:

 • visine prouzrokovane štete,
 • osigurane sume i
 • vrednosti osigurane stvari.

Pravo na naknadu ima osiguranik ako izvrši obaveze iz ugovora o osiguranju a to su:

 • da obavesti osiguravača o nastanku štete i podnese ošteti zahtev
 • da sa pošiljkom postupa kao da nije osigurana i
 • da po prestanku štetnog događaja preduzme sve što je u njegovoj moći da se šteta umanji.

Dokumentacija u osiguranju

U osiguranju se koristi ugovor o osiguranju i polisa osiguranja.

Ugovor o osiguranju

Ugovorom o osiguranju robe na putu osiguravač (osiguravajuća kompanija) obavezuje se da će naplatu premiju osiguranja, osiguraniku nadoknaditi štetu do određene visine koja nastane na proizvodu a koja se dogodi usled ugovorom predviđenih rizika.

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja je osnovni dokument koji prati  ugovor o osiguranje polisa osiguranja. Polisa osiguranja forma pismenog ugovora iz osiguranja,  mada ona sama po sebi nije ugovor. Polisa može biti opšta i pojedinačna. Opšta se odnosi na sve pošiljke u transportu, a pojedinačna se odnosi na osiguranje određene pošiljke.

U osiguranju proizvoda u međunarodnom pomorskom prevozu upotrebljavaju se dve polise osiguranja:

 • Engleska pomorska polisa odnosno Lojdova polisa koja sadrži detaljne podatke i
 • transportna polisa, koje nije detaljna kao Lojdova.

Od ostale dokumentacije koriste se tovarni list, zaključnica, konosman, otpremni list. Sve su to u stvari, u zavisnosti od vrste prevoza o kome se radi, ugovori o prevozu.