Транспорт је појам који обухвата превоз робе и путника са једног места на друго. Посматрано са пословног становишта превоз обухвата:

 • Превоз материјала и сировина за обављање делатности,
 • Превоз у самом предузећу,
 • Превоз готових производа од места производње до места потрошње и
 • Превоз радне снаге.

Значај транспорта је у томе што се превазилази просторна неподударност између производње производа и потрошње.

Транспортна пословна функција се обично организује као транспортна служба.

Транспортна пословна функција може бити организована као:

 • Посебна организациона јединица,
 • Транспортна служба као део складишне службе,
 • Транспортна служба као део производно-техничког сектора и
 • Транспортна служба као део логистике.

Задатак транспортне службе је да обезбеди јефтин, брз, безбедан и сигуран транспорт робе.

У зависности од тога да ли организује транспорт у сопственој режији или не, организација транспорта може бити:

 • Потпуно самостално,
 • Потпуно коришћење туђих услуга транспорта или
 • Комбиновано.

Послови које обавља транспортна функција су следећи:

 • Истраживање тржишта,
 • Израда планова транспорта,
 • Издавање налога за рад сопственом возном парку,
 • Доношење одлука о коришћењу туђег транспорта,
 • Састављање транспортних докумената,
 • Осигурање робе и превозних средстава,
 • Сарадња са складишном функцијом,
 • Закуп простора у јавном складишту,
 • Вођење транспортне евиденције,
 • Калкулација трошкова и
 • Контрола.

Транспортна служба се при изради планова мора придржавати принципа економичности.

Принцип економичност подразумева смањивање трошкова. Да би смањила трошкове транспорта, транспортна служба треба да:

 • Изабере најкраћи пут,
 • Изабере најекономичнији начин транспорта,
 • Максимално смањи трошкове манипулације робом на путу и
 • Обезбеди максимално коришћење капацитета.

Који ће транспорт предузеће изабрати зависи од:

 • Карактеристика производа,
 • Рока испоруке,
 • Транспортних капацитета предузећа или превозника,
 • Услова превоза,
 • Захтева потрошача.

У зависности од избора средстава превоза, постоје следећи видови транспорта:

 • Железнички,
 • Друмски,
 • Водени и
 • Ваздушни,

Сваки од наведених транспорта има одређене предности и недостатке. Железнички и водени су најјефтинији због количине превезене робе, мана им је брзина, док је авио транспорт најбржи, али зато и најскупљи.