Евиденције у транспорту

У транспорту се води следеће евиденција:

 • евиденција возила,
 • евиденција возача,
 • евиденција погонског горива и мазива и
 • евиденција гума.

Анализа транспортне функције

Анализе које се користи код транспортне функције су следеће:

 1. анализа коришћења носивости возила
 2. анализа временске ангажованости
 3. анализа трошкова возног парка.

Анализа коришћења носивости возила

  \[Коефицијент\ коришћења\ носивости\ возила=\frac{пређени\ пут*превезени\ терет}{пређени\ пут*носивост}\cdot100\]

  Анализа временске ангажованости (данима, часовима)

   \[Коефицијент\ коришћења\ возила\ у\ радним\ данима=\frac{број\ дана\ у\ раду}{број\ радних\ дана\ у\ години}\cdot100\]

   Анализа трошкова возног парка (трошкови по једном километру, радном дану, сату)

   \[просечни\ трошак\ по\ пређеном\ километру=\frac{укупни\ трошкови\ возног\ парк}{број\ пређених\ километара}\]

   напомена: формула ће се разликовати само у имениоцу (број радних дана, број радних сати)