Осигурање je  институцијa чији је задатак да надокнади штете услед дејства рушилачких природних сила у друштву, природи и код људи.

Транспортно осигурање је осигурање ствари које се превозе, осигурање ствари у складишту док примљене за превоз чекају на утовар, осигурање ствари у складишту после завршетка превоза док чекају даље отпремање и осигурање превозних средстава.

Подела транспортног осигурања

Транспортно осигурање према предмету осигурања може да буде:

 • Каско осигурање, које се односи на осигурање превозних средстава и
 • Карго осигурање који се односи на осигурање робе на путу
 • Осигурање од одговорности за штету.

Према месту транспорта:

 • Осигурање у земљи и
 • Међународно осигурање.

Према врсти превоза осигурање производа у превозу односи се на:

 • копнено,
 • поморско,
 • речно
 • ваздушно осигурање.

Према обавезности на:

 • Обавезно осигурање, које законом прописано и
 • необавезно осигурање које зависи од воље осигураника.

Појмови у осигурању

Осигурани ризици

Ризик је опасност које може настати у току превоза и  изазвати штету на роби.  Ризик означава и узрок штете, саму штету, па и предмет осигурања. У зависности од врсте превоза осигурање од ризика може да буде следеће: против свих ризика (копнени ваздушни превоз), пожар, судар бродолом, насукавање (код речног превоза), судар исклизнуће, крађа, неиспорука робе (железнички),

Сума осигурања је износ на који се нека ствар осигурава.  Она може да буде једнака вредности осигуране суме, мања или веће.

Премија осигурања је цена услуге које осигуравач пружа осигуранику, односно то је цена осигурања.

Реосигурање поновно осигурање или осигурања осигурања.

Надокнада из осигурања је износ који осигуравач исплаћује осигуранику за покриће штете. Висина надокнаде зависи од три елемента:

 • висине проузроковане штете,
 • осигуране суме и
 • вредности осигуране ствари.

Право на накнаду има осигураник ако изврши обавезе из уговора о осигурању а то су:

 • да обавести осигуравача о настанку штете и поднесе оштети захтев
 • да са пошиљком поступа као да није осигурана и
 • да по престанку штетног догађаја предузме све што је у његовој моћи да се штета умањи.

Документација у осигурању

У осигурању се користи уговор о осигурању и полиса осигурања.

Уговор о осигурању

Уговором о осигурању робе на путу осигуравач (осигуравајућа компанија) обавезује се да ће наплату премију осигурања, осигуранику надокнадити штету до одређене висине која настане на производу а која се догоди услед уговором предвиђених ризика.

Полиса осигурања

Полиса осигурања је основни документ који прати  уговор о осигурање полиса осигурања. Полиса осигурања форма писменог уговора из осигурања,  мада она сама по себи није уговор. Полиса може бити општа и појединачна. Општа се односи на све пошиљке у транспорту, а појединачна се односи на осигурање одређене пошиљке.

У осигурању производа у међународном поморском превозу употребљавају се две полисе осигурања:

 • Енглеска поморска полиса односно Лојдова полиса која садржи детаљне податке и
 • транспортна полиса, које није детаљна као Лојдова.

Од остале документације користе се товарни лист, закључница, коносман, отпремни лист. Све су то у ствари, у зависности од врсте превоза о коме се ради, уговори о превозу.