Појам зараде

Зарада или плата запослених представља приходе појединаца које они остварују на основу рада. Према Закону о раду, зарада се састоји од:

  • зараде за обављени рад и време проведено на послу,
  • зарада на основу доприноса запосленог пословном успеху (бонуси, награде) и
  • друга примања на основу радног односа, у складу са Законом и уговором о раду.

Врсте зарада

Код зарада морамо разликовати две врсте зарада, и то:

  • бруто зараду и
  • нето зараду.

Бруто зарада представља новчани износ који поред нето зараде обухвата и порезе и доприносе на зараде (порез на зараде, допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост).

Начин обрачуна зарада запослених погледајте ОВДЕ.

Нето зарада представља новчани износ (без пореза и доприноса) који послодавац исплаћује запосленом раднику, са којим запослени слободно располаже у циљу задовољења личних потреба.

Као значајне категорије зарада јављају се и номинална и реална нето зарада.

Номинална зарада је новчани износ који радник прими на основу рада. Међутим, зарада не зависи само од износа који запослени оствари на основу рада већ и од цена добара и услуга које запослени користи за подмиривање потреба.

Реална нето зарада предстaвља стварну вредност зараде запосленог, односно показује количину добара и услуга које запослени може да купи за своју плату. Реална нето зарада се добија када се номинална коригује индексом потрошачких цена и њоме се мери куповна моћ зараде запосленог.

Показатељи зарада

Најважнији показатељи зарада на нивоу предузећа и шире друштвене заједнице су:

  • сума исплаћених бруто зарада и просечна бруто зарада,
  • сума исплаћених нето зарада и просечна нето зарада,
  • интервал варијације зарада,
  • индекси структуре зарада и
  • индекси динамике зарада.

Податке о просечним зарадама и индексима зарада за фебруар 2024. погледајте ОВДЕ.