Код обрачуна зараде потребно је имати податке о оствареним радним часовима које сте у обавези да водите свакодневно у облику карнета . Основица за обрачун зараде је БРУТО ЗАРАДА ПО ЧАСУ. Порез се обрачунава на бруто основицу умањену за пореску олакшицу, док се доприноси обрачунавају на бруто основицу.

Пример обрачуна зарада

Обрачун зарада најбоље ћемо објаснити на примеру. Обрачунаћемо зараду за једног радника. За обрачун зарада потребни су нам следећи подаци:

Име и презиме радника: Петар Петровић

Број остварених сати: 160

Обрачун зараде за месец: септембар 2022.

Број могућих сати у септембру: 176

Бруто зарада по часу: 250 динара

Број година радног стажа: 2

Коефицијент радног места: 2

Пореска олакшица: 19.300 важи до краја 2022. године

Порез на зараде: 10%

Доприноси на терет запосленог:

ПИО 14%

Здравство: 5,15%

Незапосленост: 0,75%

Доприноси на терет послодавца:

ПИО 11%

Незапосленост 0,75%

Решен пример:

Слика 1. Решен пример обрачуна зарада

1. Обрачун зарада

520Трошкови зарада и накнада (бруто)80.640,00
450Обавезе за нето зараде и накнаде зарада58.283,19
451Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог6.309,45
452Обавезе за доприносе из зарада (саберите)16.047,36
Обрачун нето зараде, ПИД на терет запосленог
521Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца (саберемо)13.023,36
453Обавезе за порез и доприносе на терет послодавца13.023,36
обрачун ПИД на терет послодавца
451Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог6.309,45
452Обавезе за доприносе из зарада16.047,36
453Обавезе за порез и доприносе на терет послодавца13.023,36
469Обавезе за порезе и доприносе по основу обједињене наплате (аналитика)35.380,17
пренос ПИД на рачун обједињене наплате
Табела 1. Обрачун зарада

2. По примљеном изводу

450Обавезе за нето зараде58.283,19
241          Текући рачун58.283,19
по изводу (исплата зарада)
469 Обавезе за порезе и доприносе по основу обједињене наплате (аналитика)35.380,17
241            Текући рачун35.380,17
по изводу (исплата пореза и доприноса)
Табела 2. Књижење обрачуна зарада по примљеном изводу (након исплате)

Након исплате зарада потребно је попунити одговарајуће обрасце (ППОД и ППОПЈ) који се достављају пореској управи.