Kod obračuna zarade potrebno je imati podatke o ostvarenim radnim časovima koje ste u obavezi da vodite svakodnevno u obliku karneta . Osnovica za obračun zarade je BRUTO ZARADA PO ČASU. Porez se obračunava na bruto osnovicu umanjenu za poresku olakšicu, dok se doprinosi obračunavaju na bruto osnovicu.

Primer obračuna zarada

Obračun zarada najbolje ćemo objasniti na primeru. Obračunaćemo zaradu za jednog radnika. Za obračun zarada potrebni su nam sledeći podaci:

Ime i prezime radnika: Petar Petrović

Broj ostvarenih sati: 160

Obračun zarade za mesec: septembar 2022.

Broj mogućih sati u septembru: 176

Bruto zarada po času: 250 dinara

Broj godina radnog staža: 2

Koeficijent radnog mesta: 2

Poreska olakšica: 19.300 važi do kraja 2022. godine

Porez na zarade: 10%

Doprinosi na teret zaposlenog:

PIO 14%

Zdravstvo: 5,15%

Nezaposlenost: 0,75%

Doprinosi na teret poslodavca:

PIO 11%

Nezaposlenost 0,75%

Rešen primer:

Slika 1. Rešen primer obračuna zarada

1. Obračun zarada

520Troškovi zarada i naknada (bruto)80.640,00
450Obaveze za neto zarade i naknade zarada58.283,19
451Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog6.309,45
452Obaveze za doprinose iz zarada (saberite)16.047,36
Obračun neto zarade, PID na teret zaposlenog
521Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca (saberemo)13.023,36
453Obaveze za porez i doprinose na teret poslodavca13.023,36
obračun PID na teret poslodavca
451Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog6.309,45
452Obaveze za doprinose iz zarada16.047,36
453Obaveze za porez i doprinose na teret poslodavca13.023,36
469Obaveze za poreze i doprinose po osnovu objedinjene naplate (analitika)35.380,17
prenos PID na račun objedinjene naplate
Tabela 1. Obračun zarada

2. Po primljenom izvodu

450Obaveze za neto zarade58.283,19
241          Tekući račun58.283,19
po izvodu (isplata zarada)
469 Obaveze za poreze i doprinose po osnovu objedinjene naplate (analitika)35.380,17
241            Tekući račun35.380,17
po izvodu (isplata poreza i doprinosa)
Tabela 2. Knjiženje obračuna zarada po primljenom izvodu (nakon isplate)

Nakon isplate zarada potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce (PPOD i PPOPJ) koji se dostavljaju poreskoj upravi.