Евиденција у продаји

Евиденције које се воде у продаји су сличне као и код набавке. То су:

 • Евиденција купаца (књига купаца или лист купца),
 • Евиденција уговора,
 • Евиденција промета,
 • Евиденција рекламација,
 • Рокова у којима купци треба да плате итд.

Пример евиденције купаца

Табела 1. Листа купаца

Организација продаје

Организација продаје је слична као и код набавке. Организација зависи од великог броја фактора.

И овде треба решити два проблема, и то:

 • Проблем спољне организације (место у организационој структури) и
 • Проблем унутрашње организације (организације радних задатака у оквиру саме продајне функције.

Код спољне организације имамо исте проблеме као код набавке. То су:

 • Степен централизације/децентрализације
 • Степен самосталности
  • Самостална организациона јединица
  • Заједно са набавком
  • Заједно са складишном функцијом.

Код унутрашње организације, за њено формирање потребно је извршити одговарајућу поделу рада.

Подела и груписање задатака може се извршити на следећи начин:

 • Према функционалном критеријуму (врсти посла),
 • Према врсти производа,
 • Према купцима и
 • Према тржиштима (територији).

Примери организације продаје (функционални и врста производа)

Слика 1. Организација продајне службе по функционалном методу

Слика 2. Организација продајне службе по предметном (дивизионалном) методу

Сарадња продајне функције са осталим функцијама

Као и остале функције и продаја мора да сарађује са другим функцијама да би успешно остварила своје циљеве и задатке.

Продаја сарађује са следећим пословним функцијама:

 • производњом,
 • истраживањем и развојем,
 • складиштењем,
 • набавком и
 • финансијско-рачуноводственом службом.

Слика 3. Сарадња продаје са осталим функцијама

Сарадња се огледа у следећем:

 • Са  производњом-око асортимана, увођења нових производа
 • Са истраживањем и развојем-креирање нових производа
 • Са набавком-истраживање тржишта, плаћање и испорука производа
 • Са складиштем- информације о стању залиха приликом продаје. Да ли на залихама имамо довољно робе(лагер листа);
 • Са финансијско рачуноводственом службом- вођење евиденције о трансакцијама, испостављања фактура и роковима плаћања; морају да воде рачуна о ликвидности предузећа (може се проверити на сајту НБС) као и да ли купци измирују обавезе на време.

Видео: Евиденција, ораганизација и сарадња продаје са осталим службама