Prodaja je ključna aktivnost marketinga u kojoj kupac stupa u kontakt sa prodavcem nastojeći da zadovolji njegove potrebe prodajom određenih proizvoda.

Prodaja se može posmatrati kao:

 • Proces – Prodajom se obezbeđuje razmena robe na tržištu (deo razmene sa nabavkom)
 • Poslovna funkcija (skup poslova  i aktivnosti u preduzeću kojima se realizuje proizvodi i usluge na tržištu)
 • Stručna služba( predstavlja organizacionu jedinicu u okviru koje se obavljaju poslovi prodaje).

Značaj prodaje ogleda se u tome da ukaže na proizvode i usluge koji mogu na najbolji način da zadovolje potrebe i želje potrošača i da na taj način maksimizuju dobitak.

Zadaci prodaje su:

 • Istraživanje tržišta,
 • Planiranje prodaje,
 • Kalkulacija prodajnih cena,
 • Pregovaranje i zaključivanje kupoprodaje,
 • Isporuka robe
 • Promocija proizvoda i usluga (unapređenje prodaje)
 • Evidencija i analiza prodaje
 • Kontrola prodaje i
 • Saradnja sa ostalim funkcijama.

Više o prodajnoj funkciji pogledajte u YT videu