Појам, значај и задаци продаје

Продаја је кључна активност маркетинга у којој купац ступа у контакт са продавцем настојећи да задовољи његове потребе продајом одређених производа.

Продаја се може посматрати као:

 • Процес – Продајом се обезбеђује размена робе на тржишту (део размене са набавком)
 • Пословна функција (скуп послова  и активности у предузећу којима се реализује производи и услуге на тржишту)
 • Стручна служба( представља организациону јединицу у оквиру које се обављају послови продаје).

Значај продаје огледа се у томе да укаже на производе и услуге који могу на најбољи начин да задовоље потребе и жеље потрошача и да на тај начин максимизују добитак.

Задаци продаје су:

 • Истраживање тржишта,
 • Планирање продаје,
 • Калкулација продајних цена,
 • Преговарање и закључивање купопродаје,
 • Испорука робе
 • Промоција производа и услуга (унапређење продаје)
 • Евиденција и анализа продаје
 • Контрола продаје и
 • Сарадња са осталим функцијама.

Политика продаје

▪Политика продаје, представља део пословне политике, а чини је скуп начела којих се треба придржавати у вези са подајом робе и примену инструмената којима се та начела остварују.

▪Политика продаје представља скуп принципа инструмента и мера којима се остварују циљеви и задаци продајне функције.

▪Основни циљ политике продаје је да омогући редовно снабдевање тржишта производима и услугама предузећа, тако да потрошачи буду задовољни а предузеће оствари добит.

Принципи продајне политике

·Обезбеди редовно снабдевање тржишта производима и услугама предузећа, тако да потрошачи буду задовољни,

·Снабдети потрошаче одговарајућим квалитетом производа,

·Обезбедити продају по прихватљивим ценама,

·Неговати добре односе са диструбутерима,

·Одржавати оптималне залихе и

·Обезбедити углед на тржишту и задовољство потрошача.

Инструменти продајне политике

Слика 1. Инструменти продајне политике

Инструменти продајне политике могу се изједначити са инструментима маркетинга (4P- PRODUCT, PRICE, PLACE и PROMOTION):

·Избор асортимана,

·Избор канала продаје,

·Политика продајних цена

·Промоција.

▪Асортиман је скуп свих производа и услуга које предузеће може да понуди тржишту. Треба направити оптималан асортиман, а то је онај који ће на најбољи начин задовољити потребе уз остваривање максималног добитка.

▪Канали дистрибуције су организације и институције које омогућавају да производи и услуге буду на располагању купцима. (велепродаја, малопродаја, путем интернета, дистрибутера)

▪Продајне цене зависе од тражње на тржишту, конкуренције, мере државне политике итд). Да би успоставило добре пословне односе ( рабат, попуст, одложено плаћање).

▪Сврха промоције јесте да се задрже постојећи купци и придобију нови. Као најзначајнији облик промоције користи се економска пропаганда чији је задатак да пренесе информацију до купца и подстакне купца на куповину. Представља плаћени облик промоције.