Калкулација код трговинских предузећа представља поступак израчунавања набавнe и продајне цене. Формирање набавне цене смо објаснили у претходном поглављу. Цена зависи од великог броја фактора али оно што је значајно да тражња одређује горњу границу цене, а да трошкови одређују доњу границу цене. Разлику у цени одређују менаџери у складу са пословном политиком и кретањима на тржишту.

Разлика у цени се може јавити као:

 • Слободно формирана разлика у цени,
 • Маржа и
 • Рабат.

Слободно формирана разлика у се најчешће примењује у пракси и представља процентуални додатак на набавну вредност.

Маржа као разлика у цени прописује су у проценту од продајне цене и рачуна се процентним рачуном ниже 100.

Рабат као разлика у цени је унапред урачунат у продајну цену у виду процента од продајне цене и рачуна се применом процентног рачуна од сто.

Приликом рачунања продајне цене треба водити рачуна о порезу на додату вредност (ПДВ). Пореске стопе које се примењују јесу општа стопа од 20% и посебна стопа од 10%. Велетрговинска предузећа продају робу без укалкулисаног ПДВ-а, док малопродајна предузећа продају робу са укалкулисаним ПДВ-ом.

Основни елементи калкулације су:

Фактурна вредност

+зависни трошкови набавке

Набавна вредност

+разлика у цени (маржа)

Продајна вредност без  ПДВ-а (ПВ1)

+ПДВ

Продајна вредност са ПДВ-ом (ПВ2)

У наставку биће приказан начин обрачуна продајних цена користећи различите разлике у цени.

ПРИМЕР – РАЗЛИКА У ЦЕНИ

Урадити калкулацију продајне цене са порезом на додату вредност ако су познати следећи подаци: трговинско предузеће је набавило 10 клима уређаја по цени од 20.000 динара по комаду; зависни трошкови набавке (трошкови превоза, утовара, истовара, осигурања) износе 50.000 динара; слободно формирана разлика у цени РУЦ 20%, а стопа ПДВ-а 20%.

КАЛКУЛАЦИЈА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ:

Фактурна вредност робе                 200.000

Зависни ТРОШКОВИ набавке          50.000

Набавна вредност робе                    250.000

Разлика у цени  20%                             50.000

Продајна вредност робе                 300.000

Порез на додату вредност 20%       60.000

Продајна вредност са ПДВ-ом       360.000

Продајна цена по комаду са ПДВ-ом         36.000

ОБРАЧУН:

\begin{equation}
\begin{align*} 

  \text{РУЦ} &= \frac{\text{набавна вредност робе} \times \text{проценат РУЦ-а}}{100} \\\
  &= \frac{250.000 \times 20}{100} \ \\
  &= \frac{5.000.000}{100} \ \\
  &= 50.000 \

\end{align*} 
\end{equation}
\begin{equation}
\begin{align*} 

  \text{порез на додату вредност (ПДВ)}& = \frac{\text{продајна вредност робе} \times \text{стопа ПДВ-а}}{100} \\\
  &= \frac{300.000 \times 20}{100} \ \\
  &= \frac{6.000.000}{100} \ \\
  &= 60.000 \

\end{align*} 
\end{equation}
\begin{equation}
\begin{align*} 

  \text{продајна цена са ПДВ-ом}& = \frac{продајна\ вредност\ робе\ са\ пдв-ом} {количина \ робе} \\\
  &= \frac{360.000}{10} \ \\
  &=36.000 \

\end{align*} 
\end{equation}

ПРИМЕР ( МАРЖА КАО РАЗЛИКА У ЦЕНИ)

Урадити калкулацију продајне цене са порезом на додату вредност ако су познати следећи подаци: трговинско предузеће је набавило 10 клима уређаја по цени од 20.000 динара по комаду; зависни трошкови набавке (трошкови превоза, утовара, истовара, осигурања) износе 50.000 динара; проценат марже износи 20%, а стопа ПДВ-а 20%.

КАЛКУЛАЦИЈА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ:

Фактурна вредност робе                            200.000

Зависни ТРОШКОВИ набавке                     50.000

Набавна вредност робе                              250.000

Маржа 20%                                                       62.500

Продајна вредност робе                            312.500

Порез на додату вредност 20%                   62.500

Продајна вредност са ПДВ-ом                 375.000

Продајна цена по комаду                            37.500

ОБРАЧУН:

\begin{equation}
\begin{align*} 

  \text{МАРЖА} &= \frac{\text{набавна вредност робе} \times \text{МАРЖА}}{100- МАРЖА} \\\
  &= \frac{250.000 \times 20}{100-20} \ \\
  &= \frac{5.000.000}{80} \ \\
  &= 62.500 \

\end{align*} 
\end{equation}
\begin{equation}
\begin{align*} 

  \text{порез на додату вредност (ПДВ)}& = \frac{\text{продајна вредност робе} \times \text{стопа ПДВ-а}}{100} \\\
  &= \frac{312.500 \times 20}{100} \ \\
  &= \frac{6.250.000}{100} \ \\
  &= 62.500 \

\end{align*} 
\end{equation}
\begin{equation}
\begin{align*} 

  \text{продајна цена са ПДВ-ом}& = \frac{продајна\ вредност\ робе\ са\ пдв-ом} {количина \ робе} \\\
  &= \frac{375.000}{10} \ \\
  &=37.500 \

\end{align*} 
\end{equation}

ПРИМЕР ( РАБАТ КАО РАЗЛИКА У ЦЕНИ)

Један киоск је набавио од издавачког предузећа 100 комада неког часописа по утврђеној малопродајној цени од 100 динара по часопису. Рабат, као разлика у цени трговине, износи 10% од продајне вредности часописа, а зависни трошкови набавке износе 200 динара и покривају се из рабата. Саставите калкулацију са јединственом малопродајном ценом.

Продајна вредност робе               10.000

Рабат 10%                                             1.000

Фактурна вредност робе                 9.000

КАЛКУЛАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНЕ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ:

Фактурна вредност робе                 9.000

Зависни трошкови набавке               200

Набавна вредност робе                   9.200

Разлика у цени                                      800

Продајна вредност робе               10.000

Разлика у цени = рабат — зависни трошкови набавке = 1.000 – 200 = 800 динара.

Видео: Продајна калкулација