Калкулација код трговинских предузећа представља поступак израчунавања набавнe и продајне цене. Формирање набавне цене смо објаснили у претходном поглављу. Цена зависи од великог броја фактора али оно што је значајно да тражња одређује горњу границу цене, а да трошкови одређују доњу границу цене. Разлику у цени одређују менаџери у складу са пословном политиком и кретањима на тржишту.

Разлика у цени се може јавити као:

  • Слободно формирана разлика у цени,
  • Маржа и
  • Рабат.

Слободно формирана разлика у се најчешће примењује у пракси и представља процентуални додатак на набавну вредност.

Маржа као разлика у цени прописује су у проценту од продајне цене и рачуна се процентним рачуном ниже 100.

Рабат као разлика у цени је унапред урачунат у продајну цену у виду процента од продајне цене и рачуна се применом процентног рачуна од сто.

Приликом рачунања продајне цене треба водити рачуна о порезу на додату вредност (ПДВ). Пореске стопе које се примењују јесу општа стопа од 20% и посебна стопа од 10%. Велетрговинска предузећа продају робу без укалкулисаног ПДВ-а, док малопродајна предузећа продају робу са укалкулисаним ПДВ-ом.

Основни елементи калкулације су:

Фактурна вредност

+зависни трошкови набавке

Набавна вредност

+разлика у цени (маржа)

Продајна вредност без  ПДВ-а (ПВ1)

+ПДВ

Продајна вредност са ПДВ-ом (ПВ2)

У наставку биће приказан начин обрачуна продајних цена користећи различите разлике у цени.

ПРИМЕР – РАЗЛИКА У ЦЕНИ

Урадити калкулацију продајне цене са порезом на додату вредност ако су познати следећи подаци: трговинско предузеће је набавило 10 клима уређаја по цени од 20.000 динара по комаду; зависни трошкови набавке (трошкови превоза, утовара, истовара, осигурања) износе 50.000 динара; слободно формирана разлика у цени РУЦ 20%, а стопа ПДВ-а 20%.

КАЛКУЛАЦИЈА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ:

Фактурна вредност робе                 200.000

Зависни ТРОШКОВИ набавке          50.000

Набавна вредност робе                    250.000

Разлика у цени  20%                             50.000

Продајна вредност робе                 300.000

Порез на додату вредност 20%       60.000

Продајна вредност са ПДВ-ом       360.000

Продајна цена по комаду са ПДВ-ом         36.000

ПРИМЕР ( МАРЖА КАО РАЗЛИКА У ЦЕНИ)

Урадити калкулацију продајне цене са порезом на додату вредност ако су познати следећи подаци: трговинско предузеће је набавило 10 клима уређаја по цени од 20.000 динара по комаду; зависни трошкови набавке (трошкови превоза, утовара, истовара, осигурања) износе 50.000 динара; проценат марже износи 20%, а стопа ПДВ-а 20%.

КАЛКУЛАЦИЈА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ:

Фактурна вредност робе                            200.000

Зависни ТРОШКОВИ набавке                     50.000

Набавна вредност робе                              250.000

Маржа 20%                                                       62.500

Продајна вредност робе                            312.500

Порез на додату вредност 20%                   62.500

Продајна вредност са ПДВ-ом                 375.000

Продајна цена по комаду                            37.500

ПРИМЕР ( РАБАТ КАО РАЗЛИКА У ЦЕНИ)

Један киоск је набавио од издавачког предузећа 100 комада неког часописа по утврђеној малопродајној цени од 100 динара по часопису. Рабат, као разлика у цени трговине, износи 10% од продајне вредности часописа, а зависни трошкови набавке износе 200 динара и покривају се из рабата. Саставите калкулацију са јединственом малопродајном ценом.

Продајна вредност робе               10.000

Рабат 10%                                             1.000

Фактурна вредност робе                 9.000

КАЛКУЛАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНЕ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ:

Фактурна вредност робе                 9.000

Зависни трошкови набавке               200

Набавна вредност робе                   9.200

Разлика у цени                                      800

Продајна вредност робе               10.000

Разлика у цени = рабат — зависни трошкови набавке = 1.000 – 200 = 800 динара.

Видео: Продајна калкулација