Критеријуми за поделу трошкова

Знање о подели трошкова је битно са становишта управљања трошковима. Шта значи управљање трошковима? То значи да може да се утиче на њихову висину, динамику и структуру. Као критеријуми за поделу трошкова јавља се подела према елементима производње (природна подела), подела према местима настанка, према начину преношења на носиоце, према носиоцима и подела трошкова у зависности од промене обима производње.

Подела трошкова према елементима производње (природна подела)

Трошкови материјала ( Tm=M*Cm)

 • трошкови основног материјала
 • трошкови помоћног материјала и погонске енергије
 • трошкови режијског материјала

Трошкови средстава за рад (Ti=I*Ci)

 • амортизација
 • трошкови текућег (одржавање средстава за рад) и инвестиционог одржавања (замена делова)
 • трошкови ситног инвентара и алата

Трошкови радне снаге (Tl=L*Cl)

 • трошкови зарада за извршени рад
 • трошкови накнаде зарада (боловање, годишњи одмор, државни празник)
 • трошкови пореза и доприноса.

Подела трошкова према местима настанка

Трошкови израде (на радним местима у производњи)

 • Трошкови основног материјала
 • Трошкови помоћног материјала и погонске енергије
 • Трошкови радне снаге на пословима израде
 • Трошкови радне снаге на помоћним местима у производњи
 • Трошкови средстава за рад која непосредно учествују у производњи

Режијски трошкови (на руководилачким местима у производњи и радна места ван производње)

 • Набавка,
 • продаја,
 • складиштење,
 • рачуноводство…

Подела трошкова према начину преношења на носиоце

Директни (директно се могу пренети на носиоце помоћу оперативне евиденција (потрошница материјала)

 • Трошкови основног материјала,
 • Трошкови помоћног материјала и погонске енергије,
 • Трошкови радне снаге на местима израде.

Индиректни трошкови (не могу се директно пренети на носиоце, утврђују се у укупном износу па се помоћу кључа распоређују на носиоце-производе и услуге)

 • амортизација по временском обрачуну
 • трошкови радне снаге на режијском пословима
 • трошкови режијског материјала

Подела трошкова по носиоцима

 • појединачни и
 • заједнички

Подела трошкова у зависности од промене обима производње

 • фиксни и
 • варијабилни.
Слика 1. Подела трошкова

Слична подела, готово исту, ради се и у другом разреду код пословног администратора. Погледајте!