Подела трошкова у зависности од промене обима производње

Полазећи од овог критеријума разликујемо:

 • фиксне трошкове
 • варијабилне трошкове

У економској анализи треба правити разлику на

 • кратак рок – фиксни и варијабилни фактори
 • дуг рок – сви фактори су варијабилни

Фиксни трошкови

Укупни фиксни трошкови у маси се не мењају са променом Q, док се по јединици производа смањују (опадају) са повећањем обима производње

Просечни фиксни трошкови су фиксни трошкови по јединици производа и добијају се по обрасцу:

                  PTF=TF/Q или АFC=FC/Q                                          

PTF или AFC(average fixed cost) – просечни фиксни трошкови

TF или FC – укупни фиксни трошкови

Q – количина производа (обим производње)

 • Врсте фиксних трошкова:
  • трошкови средстава за рад када се амортизација обрачунава по временском методу,
  • трошкови рада и материјала у припремној фази и
  • трошкови рада највиших руководилаца.
Слика 1. Укупни и просечни фиксни трошкови

ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ (VC)

Варијабилни трошкови мењају се са променом обима производње. Укупни варијабилни трошкови се повећавају са повећањем обима производње, а са смањењем обима производње се смањују (опадају). Да би смо размотрили понашање варијабилних трошкова раслојићемо их на саставне компоненте.

Варијабилни трошкови се раслојавају на 2 компоненте:

 • пропорционална (ПТ)
 • релативно-фиксна (зонска – РФТ)

Пропорционални трошкови мењају се пропорционално (сразмерно) са променом обима производње, док се по јединици производа не мењају са променом обима производње. Пропорционалних трошкова нема када је обим производње једнак нули.

У пропорционалне трошкове убрајају се:

 • трошкови основног и помоћног материјала и енергије,
 • трошкови рада на пословима израде производа и
 • трошкови средстава за рад када се амортизација обрачунава по функционалном методу.
Слика 2. Пропорционални трошкови

РЕЛАТИВНО-ФИКСНИ ТРОШКОВИ

 • Релативно-фиксни трошкови настају раслојавањем производних капацитета на више зона обима производње (нпр. радне смене у предузећу, погони у предузећу, производи у производном асортиману). Због тога се и другачије називају ЗОНСКИ.
 • Свака зона представљају “парцијални капацитет” за који је потребно посебно организовање припремно-завршних послова
 • Трошкови обављања ових послова не мењају се са променом обима производње у оквиру одређене зоне обима, али се нагло мењају са променом зоне обима
 • У релативно-фиксне трошкове убрајају се трошкови материјала и рада на припремно-завршним пословима организационих делова предузећа (смена, погона и сл.) и слојева производње (серија, модела, типова и сл.)
 • Особине релативно-фиксних трошкова:
  • у оквиру зоне обима се не мењају, а са преласком из зоне у зону скоковито расту.
 • Просечни релативно – фиксни:
 • У зони опадају, а са преласком из зоне у зону расту.
Слика 3. Релативно фиксни трошкови

Варијабилни трошкови

У пракси се ретко када остварује потпуна пропорционалност трошкова и обима производње. Чешће се пропорционално, прогресивно и дегресивно кретање трошкова смењује у производњи исте врсте производа са променом степена искоришћења капацитета.

Укупни варијабилни трошкови са повећањем обима производње најпре расту дегресивно, затим пропорционално и на крају прогресивно.

Дегресија трошкова значи спорији раст трошкова од раста обима производње

Прогресија трошкова значи бржи раст трошкова од раста обима производње (нпр. повећање трошкова основног материјала на вишим степенима коришћења капацитета услед повећаног шкарта материјала, као последице интензивнијег рада).

Просечни варијабилни трошкови (AVC) су варијабилни трошкови по јединици производа и добијају се по обрасцу:

                                     AVC = VC/Q

AVC – просечни варијабилни трошкови

VC – укупни варијабилни трошкови

Q – количина производа (обим производње)

Просечни варијабилни трошкови најпре опадају, достижу максимум а затим расту.

Имајући у виду све елементе варијабилних трошкова може се приказати график укупних и просечних варијабилних трошкова

Слика 4. График варијабилних трошкова
Видео: Фиксни и варијабилни трошкови

Задатак 1

На основу података из табеле израчунај и графички прикажи фиксне и варијабилне трошкове, у укупном износу и просечне.

Q

FC

AFC

VC

AVC

0,00

0,00

10,0

2000,00

20,0

2400,00

30,0

2700,00

35,0

114,29

3100,00

37,0

3200,00

38,0

4000,00

Решење задатка:

Решење задатка преузмите ОВДЕ.