Računovodstvo u trgovini

Pitanja iz Računovodstva u trgovini (teorijski deo)      

Pojam računovodstva i knjigovodstva

 1. Definiši preduzeće.
 2. Kako definišemo računovodstvo.
 3. Navedi delove računovodstva.
 4. Šta je knjigovodstvo?
 5. Koji je zadatak, a koji cilj knjigovodstva?
 6. Koji su metodi vođenja knjigovodstva i po čemu se razlikuju?
 7. Koji se poslovi (hronološki) vode u knjigovodstvu?

Informacije i korisnici informacija

 1. Kakve moraju biti informacije koje pruža računovodstvo?
 2. Ko su interni, a ko eksterni korisnici računovodstvenih informacija?

Sredstva i izvori sredstava

 1. Navedi aspekte definisanja imovine.
 2. Šta čini BRUTO IMOVINU, a šta NETO IMOVINU?
 3. Šta čini poslovna sredstva?
 4. Šta su osnovna, a šta obrtna sredstva?
 5. Dopuni: KAPITAL= BRUTO IMOVINA – ______________
 6. Izvori sredstava se zajedničkim imenom nazivaju ___________.
 7. Kapital predstavlja ____________ sredstva, dok krediti predstavljaju ____________.

Pojam, vrste i aktivnosti inventarisanja

 1. Šta podrazumevamo pod inventarisanjem (popisom)?
 2. Koji je cilj inventarisanja?
 3. Zbog čega se javljaju neslaganja između knjigovodstvenog i stvarnog stanja?
 4. Vrste inventarisanja (redovno/vanredno, potpuno/nepotpuno, povremeno/kontinuirano)
 5. Hronološki navedi aktivnosti kod izvođenja popisa.
 6. Šta sadrži elaborat o popisu.

Bilans stanja i bilansne promene

 1. Šta predstavlja bilans stanja.
 2. Šta je poslovna promena?
 3. Navedi i objasni 4 osnovne grupe bilansnih promena.


Knjigovodstvena dokumenta

 1. Šta predstavlja knjigovodstveni dokument?
 2. Bitni elementi dokumenta su?
 3. U kojoj formi i obliku mogu biti sastavljeni knjigovodstveni dokumenti?
 4. Kako smo podelili dokumenta prema nameni?
 5. Kako smo podelili dokumenta prema sadržaju?
 6. Kako smo podelili dokumenta prema mestu nastajanja?
 7. Šta podrazumevamo pod likvidacijom dokumenata?
 8. Šta je formalna ispravnost dokumenta?
 9. Kako se popunjavaju dokumenta?
 10. Kako se vrši ispravka podataka, a kako poništavanje praznih polja?
 11. Šta se kontroliše suštinskom ispravnošću?
 12. Šta je računska ispravnost?
 13. Koja su 2 razloga zbog kojih se dokumenta moraju odlagati i čuvati?
 14. Po Zakonu o računovodstvu koji je vremenski rok za čuvanje pojedinih dokumenata?
 15. Kako se u savremenim uslovima čuvaju dokumenta?

Pojam i oblici konta

 1. Od koje reči potiče reč konto i šta znači?
 2. Šta su računi (konta) ?
 3. Dopuni pravilo: za svaki račun iz bilansa stanja otvara se _________ konto.
 4. Navedi vrste konta u zavisnosti od broja i rasporeda kolona.
 5. Koji se konto koristi u praksi?
 6. Leva strana konta može se obeležiti rečju __________, a desna ____________.
 7. Koji se konto koristi u školi? Da li se on koristi u praksi?
 8. Kako smo podelili evidenciju u zavisnosti da li se radi o pojedinačnoj ili zbirnoj?

Pravila knjiženja na kontima

 1. Objasni pravila knjiženja na računima (kontima)?
 2. Šta znači da je konto HOMOGEN, a šta INTEGRALAN?
 3. Kako se knjiži početno stanje, povećanje/smanjenje, saldo za izravnanje na aktivnim kontima?
 4. Kako se knjiži početno stanje, povećanje/smanjenje, saldo za izravnanje na pasivnim kontima?

Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva

 1. Šta je dvojno knjigovodstvo?
 2. Navedi osnovne knjige dvojnog knjigovodstva.
 3. Šta je dnevnik?
 4. Šta je knjigovodstveni stav i kakav može biti?
 5. Šta se evidentira u glavnoj knjizi?
 6. Navedi primere pomoćnih knjiga.

Zaključivanje knjiga

 1. Zaključivanje dnevnika i glavne knjige
 2. Koje podatke daje probni bilans?
 3. Koje podatke daje završni bilans?
 4. Kako se vrši zaključak dnevnika?
 5. Kako se vrši zaključivanje glavne knjige?
 6. Kako se zaključuju aktivna, a kako pasivna konta?

Blagajna

 1. Na koji način mogu privredna društva da vrše plaćanje i naplatu?
 2. Šta obuhvata blagajničko poslovanje?
 3. Šta je blagajna?
 4. Šta je blagajnik?
 5. Koje vrste blagajni, osim glavne blagajne mogu imati velika preduzeća?
 6. Šta je blagajnički maksimum i kako se određuje?
 7. Koja se dokumentacija koristi prilikom NAPLATE novca u blagajnu?
 8. Koja se dokumentacija koristi prilikom ISPLATE novca iz blagajne?
 9. Navedi razliku između pravdajućih i nalogodavnih dokumenata.
 10. Koja su pravila knjiženja na računu (kontu) blagajne?
 11. Gde se upisuje početno stanje u dnevniku blagajne?
 12. Prodavnica je uplatila pazar prodavnice, evidentira se u dnevniku blagajne u koloni ___________.
 13. U gotov plaćeni su PTT troškovi, evidentira se u dnevniku blagajne u koloni ___________.
 14. Za uplatu pazara iz blagajne na tekući račun koristi se _______________ i
  ________________________. (koja dokumentacija)
 15. Za uplatu viška iznad blagajničkog maksimuma na tekući račun koristi se _______________ i ________________________. (koja dokumentacija)
 16. Podignuta je gotovina sa tekućeg računa za potrebe isplate akontacije. U ovom slučaju koriste se dokumenta: __________________ i____________________.

Tekući račun (žiro-račun)

 1. Kod kojih institucija se otvara tekući račun?
 2. Šta je potrebno od dokumentacije za otvaranje tekućeg računa?
 3. Koje grupe brojeva sadrži tekući račun?
 4. Koji se instrumenti platnog prometa koriste za gotovinska plaćanja?
 5. Koji se instrumenti platnog prometa koriste za bezgotovinska plaćanja?
 6. Dokument koji banka šalje kao izveštaj o dnevnim promenama na tekućem računu naziva se _______________ banke.
 7. Koji je broj konta tekućeg računa i kako se vrši evidencija na ovom računu?
 8. Popunjavanje instrumenata platnog prometa.

Kupci

 1. Šta su kupci?
 2. Šta je dužnik?
 3. Šta je potraživanje?
 4. Navedi pravila knjiženja na kontu kupaca (šta se knjiži na dugovnoj strani, a šta na potražnoj)
 5. Koja se dokumentacija koristi prilikom evidencije kupaca.
 6. Kada se piše pismo o bonifikaciji?
 7. Kada se piše komisijski zapisnik?
 8. Kako se može voditi evidencija kupaca?
 9. Kako smo podelili obrtna sredstva u obliku prava?
 10. Šta je rabat?
 11. Šta je kasa-skonto?
 12. Šta je bonifikacija?
 13. Po izvodu broj 1. kupac je uplatio dug po računu broj 5. iznos od 5000,00 dinara. Proknjiži navedeni stav u glavnoj knjizi. Početno stanje na računu kupaca je 10.000,- dinara
 14. Po izvodu broj 2. i nalogu za isplatu 1 podignuta je gotovina za potrebe isplate akontacije. Proknjiži navedeni stav u glavnoj knjizi. Početno stanje na tekućem računu je 50.000,- dinara.
 15. Na osnovu sledećih kartica kupaca izvršiti usaglašavanje analitičke i sintetičke evidencije kupaca (Slika 1).

Kupci

 1. Na osnovu sledećih proknjiženih promena definiši stavove za knjiženje (Slika 2).

0)________________________________________________________________

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)___________________________________________________________________

Dobavljači

 1. Definiši dobavljače.
 2. Šta predstavlja obaveza prema poveriocu?
 3. Ko može biti poverilac?
 4. Navedi pravila knjiženja na računu dobavljača (šta se knjiži na dugovnoj strani, a šta na potražnoj strani)
 5. Koja se dokumentacija koristi pri evidenciji dobavljača.
 6. Koje se evidencije vode kod dobavljača? Po čemu se razlikuju.

Roba

 1. Šta je roba?
 2. Koja su pravila knjiženja na računu robe?
 3. Kako smo podelili trgovinska preduzeća prema obimu prometa?
 4. Šta je kalkulacija?
 5. Koji su elementi kalkulacije?
 6. Na koju vrednost obračunavamo razliku u ceni?
 7. Navedi dokumentaciju koja se koristi pri nabavci robe.
 8. Koje se vrste evidencija robe vode u preduzeću?
 9. Kako se vodi magacinska, a kako robna evidencija?
 10. Kada i zašto se koriste knjiga izlaznih/ulaznih faktura?