Рачуноводство у трговини

Питања из Рачуноводства у трговини (теоријски део)      

Појам рачуноводства и књиговодства

 1. Дефиниши предузеће.
 2. Како дефинишемо рачуноводство.
 3. Наведи делове рачуноводства.
 4. Шта је књиговодство?
 5. Који је задатак, а који циљ књиговодства?
 6. Који су методи вођења књиговодства и по чему се разликују?
 7. Који се послови (хронолошки) воде у књиговодству?

Информације и корисници информација

 1. Какве морају бити информације које пружа рачуноводство?
 2. Ко су интерни, а ко екстерни корисници рачуноводствених информација?

Средства и извори средстава

 1. Наведи аспекте дефинисања имовине.
 2. Шта чини БРУТО ИМОВИНУ, а шта НЕТО ИМОВИНУ?
 3. Шта чини пословна средства?
 4. Шта су основна, а шта обртна средства?
 5. Допуни: КАПИТАЛ= БРУТО ИМОВИНА – ______________
 6. Извори средстава се заједничким именом називају ___________.
 7. Капитал представља ____________ средства, док кредити представљају ____________.

Појам, врсте и активности инвентарисања

 1. Шта подразумевамо под инвентарисањем (пописом)?
 2. Који је циљ инвентарисања?
 3. Због чега се јављају неслагања између књиговодственог и стварног стања?
 4. Врсте инвентарисања (редовно/ванредно, потпуно/непотпуно, повремено/континуирано)
 5. Хронолошки наведи активности код извођења пописа.
 6. Шта садржи елаборат о попису.

Биланс стања и билансне промене

 1. Шта представља биланс стања.
 2. Шта је пословна промена?
 3. Наведи и објасни 4 основне групе билансних промена.


Књиговодствена документа

 1. Шта представља књиговодствени документ?
 2. Битни елементи документа су?
 3. У којој форми и облику могу бити састављени књиговодствени документи?
 4. Како смо поделили документа према намени?
 5. Како смо поделили документа према садржају?
 6. Како смо поделили документа према месту настајања?
 7. Шта подразумевамо под ликвидацијом докумената?
 8. Шта је формална исправност документа?
 9. Како се попуњавају документа?
 10. Како се врши исправка података, а како поништавање празних поља?
 11. Шта се контролише суштинском исправношћу?
 12. Шта је рачунска исправност?
 13. Која су 2 разлога због којих се документа морају одлагати и чувати?
 14. По Закону о рачуноводству који је временски рок за чување појединих докумената?
 15. Како се у савременим условима чувају документа?

Појам и облици конта

 1. Од које речи потиче реч конто и шта значи?
 2. Шта су рачуни (конта) ?
 3. Допуни правило: за сваки рачун из биланса стања отвара се _________ конто.
 4. Наведи врсте конта у зависности од броја и распореда колона.
 5. Који се конто користи у пракси?
 6. Лева страна конта може се обележити речју __________, а десна ____________.
 7. Који се конто користи у школи? Да ли се он користи у пракси?
 8. Како смо поделили евиденцију у зависности да ли се ради о појединачној или збирној?

Правила књижења на контима

 1. Објасни правила књижења на рачунима (контима)?
 2. Шта значи да је конто ХОМОГЕН, а шта ИНТЕГРАЛАН?
 3. Како се књижи почетно стање, повећање/смањење, салдо за изравнање на активним контима?
 4. Како се књижи почетно стање, повећање/смањење, салдо за изравнање на пасивним контима?

Пословне књиге двојног књиговодства

 1. Шта је двојно књиговодство?
 2. Наведи основне књиге двојног књиговодства.
 3. Шта је дневник?
 4. Шта је књиговодствени став и какав може бити?
 5. Шта се евидентира у главној књизи?
 6. Наведи примере помоћних књига.

Закључивање књига

 1. Закључивање дневника и главне књиге
 2. Које податке даје пробни биланс?
 3. Које податке даје завршни биланс?
 4. Како се врши закључак дневника?
 5. Како се врши закључивање главне књиге?
 6. Како се закључују активна, а како пасивна конта?

Благајна

 1. На који начин могу привредна друштва да врше плаћање и наплату?
 2. Шта обухвата благајничко пословање?
 3. Шта је благајна?
 4. Шта је благајник?
 5. Које врсте благајни, осим главне благајне могу имати велика предузећа?
 6. Шта је благајнички максимум и како се одређује?
 7. Која се документација користи приликом НАПЛАТЕ новца у благајну?
 8. Која се документација користи приликом ИСПЛАТЕ новца из благајне?
 9. Наведи разлику између правдајућих и налогодавних докумената.
 10. Која су правила књижења на рачуну (конту) благајне?
 11. Где се уписује почетно стање у дневнику благајне?
 12. Продавница је уплатила пазар продавнице, евидентира се у дневнику благајне у колони ___________.
 13. У готов плаћени су ПТТ трошкови, евидентира се у дневнику благајне у колони ___________.
 14. За уплату пазара из благајне на текући рачун користи се _______________ и
  ________________________. (која документација)
 15. За уплату вишка изнад благајничког максимума на текући рачун користи се _______________ и ________________________. (која документација)
 16. Подигнута је готовина са текућег рачуна за потребе исплате аконтације. У овом случају користе се документа: __________________ и____________________.

Текући рачун (жиро-рачун)

 1. Код којих институција се отвара текући рачун?
 2. Шта је потребно од документације за отварање текућег рачуна?
 3. Које групе бројева садржи текући рачун?
 4. Који се инструменти платног промета користе за готовинска плаћања?
 5. Који се инструменти платног промета користе за безготовинска плаћања?
 6. Документ који банка шаље као извештај о дневним променама на текућем рачуну назива се _______________ банке.
 7. Који је број конта текућег рачуна и како се врши евиденција на овом рачуну?
 8. Попуњавање инструмената платног промета.

Купци

 1. Шта су купци?
 2. Шта је дужник?
 3. Шта је потраживање?
 4. Наведи правила књижења на конту купаца (шта се књижи на дуговној страни, а шта на потражној)
 5. Која се документација користи приликом евиденције купаца.
 6. Када се пише писмо о бонификацији?
 7. Када се пише комисијски записник?
 8. Како се може водити евиденција купаца?
 9. Како смо поделили обртна средства у облику права?
 10. Шта је рабат?
 11. Шта је каса-сконто?
 12. Шта је бонификација?
 13. По изводу број 1. купац је уплатио дуг по рачуну број 5. износ од 5000,00 динара. Прокњижи наведени став у главној књизи. Почетно стање на рачуну купаца је 10.000,- динара
 14. По изводу број 2. и налогу за исплату 1 подигнута је готовина за потребе исплате аконтације. Прокњижи наведени став у главној књизи. Почетно стање на текућем рачуну је 50.000,- динара.
 15. На основу следећих картица купаца извршити усаглашавање аналитичке и синтетичке евиденције купаца (Слика 1).

Купци

 1. На основу следећих прокњижених промена дефиниши ставове за књижење (Слика 2).

0)________________________________________________________________

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4)___________________________________________________________________

Добављачи

 1. Дефиниши добављаче.
 2. Шта представља обавеза према повериоцу?
 3. Ко може бити поверилац?
 4. Наведи правила књижења на рачуну добављача (шта се књижи на дуговној страни, а шта на потражној страни)
 5. Која се документација користи при евиденцији добављача.
 6. Које се евиденције воде код добављача? По чему се разликују.

Роба

 1. Шта је роба?
 2. Која су правила књижења на рачуну робе?
 3. Како смо поделили трговинска предузећа према обиму промета?
 4. Шта је калкулација?
 5. Који су елементи калкулације?
 6. На коју вредност обрачунавамо разлику у цени?
 7. Наведи документацију која се користи при набавци робе.
 8. Које се врсте евиденција робе воде у предузећу?
 9. Како се води магацинска, а како робна евиденција?
 10. Када и зашто се користе књига излазних/улазних фактура?