Наведена питања су намењена ученицима другог разреда који изучавају Пословну економију код смерова економски техничар и финансијски администратор (финансијско-рачуноводствени техничар).

I ТРОШКОВИ

Утрошци

 1. Наведи факторе производње?
 2. Какав карактер имају улагања фактора производње? Зашто?
 3. Који су облици улагања?
 4. Шта подразумевамо под трошењем?
 5. Шта је ангажовање?
 6. Како се одвија трошење фактора производње?
 7. Како се испољава трошење фактора производње?
 8. Основни облици трошења су
 9. Шта су утрошци?
 10. Од чега зависе утрошци?
 11. Шта представља интензитет трошења?
 12. Који фактори делују на утрошке?
 13. Шта су технички фактори и како смо их поделили?
 14. Шта су организациони фактори?
 15. Шта су трошкови и како се израчунавају?
 16. Која је разлика између расхода и трошкова?
 17. Који фактори делују на трошкове?
 18. Шта су утрошци материјала?
 19. Које су карактеристике трошења материјала?
 20. Шта су стандардни утрошци материјала?
 21. Шта су стварни утрошци материјала и који фактори делују на њих?
 22. Шта је шкарт?
 23. Шта је кало?
 24. Шта је растур?
 25. Како смо поделили утрошке према улози материјала у процесу репродукције?
 26. Шта су утрошци основног, шта помоћног а шта режијског материјала?
 27. На којим пословима настају утрошци режијског материјала?
 28. Шта су утрошци средстава за рад и које су карактеристике трошења?
 29. Који су појавни облици стварних утрошака средстава за рад?
 30. Шта је хабање?
 31. Шта је старење?
 32. Шта су лом и квар?
 33. Шта је радна снага?
 34. Шта су утрошци радне снаге?
 35. Како се изражавају утрошци радне снаге?
 36. Од чега зависе утрошци радне снаге?
 37. Како се дефинише стандардна квалификованост?
 38. Како се дефинише стандардна интензивност?
 39. Како се дефинише стандардна организација?

Трошкови

 1. Који се критеријуми користе за поделу трошкова?
 2. У чему се огледа значај поделе трошкова?
 3. Како смо поделили трошкове према елементима производње (природна подела)?
 4. Како смо поделили трошкове материјала?
 5. Како смо поделили трошкове средства за рад?
 6. Шта је амортизација?
 7. Каква може бити амортизација?
 8. Шта је текуће, а шта инвестиционо одржавање?
 9. Који су трошкови радне снаге?
 10. Наведи вредности основних средстава? Како се израчунавају?
 11. Како смо поделили трошкове према местима настанка?
 12. Трошкови израде су?
 13. Како смо поделили трошкове израде?
 14. Режијски трошкови су? Како смо их поделили?
 15. Како смо поделили трошкове према везаности за носиоце?
 16. Шта су појединачни, а шта заједнички трошкови?
 17. Како смо поделили трошкове према начину преношења на носиоце?
 18. Како се преносе директни (врсте директних) , а како индиректни трошкови?
 19. Како делимо трошкове у зависности од динамике производње?
 20. Како се понашају фиксни трошкови са променом обима производње?
 21. Како се израчунавају просечни фиксни трошкови?
 22. Како се понашају просечни фиксни трошкови са повећањем обима производње?
 23. Нацртај график фиксних и просечних фиксних трошкова.
 24. Врсте фиксних трошкова су?
 25. Како се понашају варијабилни трошкови са повећањем, а како са смањењем обима производње?
 26. Врсте пропорционалних трошкова су?
 27. Компоненте варијабилних трошкова су?
 28. Како изгледа график варијабилних трошкова и објасни понашање истих
 29. Нацртај график пропорционалних трошкова укупних/просечних-објасни
 30. Нацртај график варијабилних трошкова укупних/просечних-објасни
 31. Дефинишите релативно-фиксне трошкове
 32. Нацртај график релативно фиксних  трошкова укупних/просечних-објасни
 33. Од чега зависи динамика укупних трошкова?
 34. Како се израчунавају укупни трошкови, а како просечни укупни трошкови?
 35. Нацртај график укупних  трошкова укупних/просечних-објасни
 36. Гранични трошкови су? Како се израчунавају?
 37. Нацртај однос граничних, просечних варијабилних и просечних трошкова
 38. Како се понашају трошкови у дугом року?
 39. Како изгледа крива укупних трошкова у дугом року?

Ангажовање и калкулације

 1. Шта је ангажовање?
 2. Елементи ангажовања су
 3. Облици ангажовања су
 4. Циклус репродукције је?
 5. Које су фазе циклуса репродукције?
 6. Метаморфоза средстава подразумева?
 7. Чиме је условљена дужина циклуса репродукције?
 8. Коефицијент ангажовања је?
 9. Коефицијент репродукције је?
 10. Шта је калкулација?
 11. Који је задатак калкулације?
 12. Које се одлуке доносе на основу калкулације?
 13. На којим начелима се заснива калкулација?
 14. Како смо поделили калкулација према времену израде?
 15. Како смо поделили калкулације према начину израде?
 16. Када се примењује дивизиона калкулација, како се израчунава и где?
 17. Када се примењује калкулација еквивалентних бројева и где се примењује?
 18. Шта је калкулација везаних (куплованих) производа и како се израчунава цена коштања?
 19. Шта је основни, а шта споредни производ код калкулације везаних производа?
 20. Шта је додатна калкулација и како се одређује кључ?

II РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

 1. Појавни облици резултата су?
 2. Физички производ је?
 3. Физички обим производње је?
 4. Како изражавамо хомогену, а како хетерогену производњу?
 5. Како се изражава обим производње преко тржишних цена, које су боље и зашто?
 6. Шта је укупни приход?
 7. Како се израчунава укупни приход?
 8. Како се тумачи укупни приход?
 9. Шта је бруто производ (вредност производње) ?
 10. Од чега зависи укупни приход?
 11. Шта је тражња?
 12. Како се може приказати функција тражње?
 13. Како гласи Закон тражње?
 14. Објасни кретање тражње, укупног прихода, просечног и граничног прихода на тржишту несавршене конкуренције.
 15. Дефиниши ценовну еластичност тражње.
 16. Како се израчунава ценовна еластичност тражње?
 17. Када је тражња еластична, када нееластична а када јединично еластична?
 18. Објасни кретање тражње, укупног прихода, просечног и граничног прихода на тржишту савршене конкуренције.
 19. Шта је просечан приход и како се израчунава?
 20. Шта је гранични приход и како се израчунава?
 21. Фактори који делују на укупни приход деле се на:
 22. Наведи интерне факторе који делују на укупни приход.
 23. Наведи екстерне факторе који делују на укупни приход.
 24. Који су најзначајнији неценовни фактори?
 25. Како неценовни фактори утичу на померање тражње?
 26. Шта су супститутивни, а шта комплементарни производи?
 27. Који фактори осим ценовних и неценовних утичу на укупни приход?
 28. Шта је добитак?
 29. Како смо поделили теорије профита?
 30. Објасни компензациону (функционалну) теорију профита.
 31. Објасни фрикциону (монополску) теорију профита.
 32. Објасни технолошку (иновациону) теорију профита.
 33. Који су извори профита?
 34. Која је разлика између економског и рачуноводственог профита?
 35. Шта су опортунитетни трошкови?
 36. Како настаје нормални профит?
 37. Када предузеће остварује нормални профит?
 38. Који су критеријуми за упоређивање резултата?

III  ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

 1. Шта су принципи пословања?
 2. Како гласи основи економски принцип?
 3. Који су парцијални економски принципи?
 4. Како се дефинише продуктивност са становишта принципа, а како са становишта успешности у остваривању принципа?
 5. Шта је потребно да знамо да израчунамо продуктивност?
 6. Како се по ширем приступу израчунава продуктивност?
 7. Како се по ужем приступу израчунава продуктивност?
 8. Који се методи мерења продуктивности користе?
 9. Који су циљеви мерења продуктивности?
 10. Који фактори делују на продуктивност?
 11. Како се спроводи продуктивност ( које су мере за унапређење продуктивности)?
 12. Објасните на који начин технологија утиче на продуктивност? Који су ограничавајући фактори?
 13. Наведи новчане компензације које се примењују ради повећања продуктивности.
 14. Наведи неновчане компензације које се примењују ради повећања продуктивности.
 15. Како се дефинише економичност са становишта принципа, а како са становишта успешности у остваривању принципа?
 16. Шта изражава економичност?
 17. Шта је основни циљ анализе економичности?
 18. Објасни однос граничних трошкова и просечних трошкова? ** већ је било питање
 19. Шта се објашњава изворима економичности?
 20. Наведи изворе економичности.
 21. Како се дефинише рентабилност са становишта принципа, а како са становишта успешности у остваривању принципа?
 22. Наведи основне карактеристике рентабилности као принципа.
 23. Анализа рентабилности предузећа је основ за доношење одлука о?
 24. Одлука о оптималном обиму продаје и производње доноси се са циљем?
 25. На ком обиму производње се остварује максимални профит?
 26. Где је највећи профит по јединици производа?
 27. Када предузеће треба да донесе одлуку о престанку пословања, а када би требало да настави пословање са губитком?
 28. Који су најзначајнији парцијални показатељи који користе податке из биланса успеха, а који показатељи користе податке из биланса стања и успеха?
 29. Како се израчунава стопа пословне добити?
 30. Како се израчунава стопа нето добити?
 31. Како се израчунава стопа приноса на укупна средства?
 32. Како се израчунава стопа приноса на пословна средства?
 33. Како се спроводи рентабилности (унапређује рентабилност)?
 34. Какав је однос између парцијалних принципа и на које фазе циклуса репродукције се односе?

    #питања пословна економија 2