Navedena pitanja su namenjena učenicima drugog razreda koji izučavaju Poslovnu ekonomiju kod smerova ekonomski tehničar i finansijski administrator (finansijsko-računovodstveni tehničar).

I TROŠKOVI

Utrošci

 1. Navedi faktore proizvodnje?
 2. Kakav karakter imaju ulaganja faktora proizvodnje? Zašto?
 3. Koji su oblici ulaganja?
 4. Šta podrazumevamo pod trošenjem?
 5. Šta je angažovanje?
 6. Kako se odvija trošenje faktora proizvodnje?
 7. Kako se ispoljava trošenje faktora proizvodnje?
 8. Osnovni oblici trošenja su
 9. Šta su utrošci?
 10. Od čega zavise utrošci?
 11. Šta predstavlja intenzitet trošenja?
 12. Koji faktori deluju na utroške?
 13. Šta su tehnički faktori i kako smo ih podelili?
 14. Šta su organizacioni faktori?
 15. Šta su troškovi i kako se izračunavaju?
 16. Koja je razlika između rashoda i troškova?
 17. Koji faktori deluju na troškove?
 18. Šta su utrošci materijala?
 19. Koje su karakteristike trošenja materijala?
 20. Šta su standardni utrošci materijala?
 21. Šta su stvarni utrošci materijala i koji faktori deluju na njih?
 22. Šta je škart?
 23. Šta je kalo?
 24. Šta je rastur?
 25. Kako smo podelili utroške prema ulozi materijala u procesu reprodukcije?
 26. Šta su utrošci osnovnog, šta pomoćnog a šta režijskog materijala?
 27. Na kojim poslovima nastaju utrošci režijskog materijala?
 28. Šta su utrošci sredstava za rad i koje su karakteristike trošenja?
 29. Koji su pojavni oblici stvarnih utrošaka sredstava za rad?
 30. Šta je habanje?
 31. Šta je starenje?
 32. Šta su lom i kvar?
 33. Šta je radna snaga?
 34. Šta su utrošci radne snage?
 35. Kako se definiše standardna organizacija?
 36. Kako se definiše standardna intenzivnost?
 37. Kako se definiše standardna organizacija?

Troškovi

 1. Koji se kriterijumi koriste za podelu troškova?
 2. Kako smo podelili troškove prema elementima proizvodnje (prirodna podela)?
 3. Kako smo podelili troškove materijala?
 4. Kako smo podelili troškove sredstva za rad?
 5. Šta je amortizacija?
 6. Kakva može biti amortizacija?
 7. Šta je tekuće, a šta investiciono održavanje?
 8. Koji su troškovi radne snage?
 9. Kako smo podelili troškove prema mestima nastanka?
 10. Troškovi izrade su?
 11. Kako smo podelili troškove izrade?
 12. Režijski troškovi su? Kako smo ih podelili?
 13. Kako smo podelili troškove prema vezanosti za nosioce?
 14. Šta su pojedinačni, a šta zajednički troškovi?
 15. Kako smo podelili troškove prema načinu prenošenja na nosioce?
 16. Kako se prenose direktni, a kako indirektni troškovi?
 17. Kako delimo troškove u zavisnosti od dinamike proizvodnje?
 18. Kako se ponašaju fiksni troškovi sa promenom obima proizvodnje?
 19. Kako se izračunavaju prosečni fiksni troškovi?
 20. Kako se ponašaju prosečni fiksni troškovi sa povećanjem obima proizvodnje?
 21. Nacrtaj grafik fiksnih i prosečnih fiksnih troškova.
 22. Vrste fiksnih troškova su?
 23. Kako se ponašaju varijabilni troškovi sa povećanjem, a kako sa smanjenjem obima proizvodnje?
 24. Vrste proporcionalnih troškova su?
 25. Komponente varijabilnih troškova su?
 26. Kako izgleda grafik varijabilnih troškova i objasni ponašanje istih
 27. Nacrtaj grafik proporcionalnih troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 28. Nacrtaj grafik varijabilnih troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 29. Nacrtaj grafik relativno fiksnih  troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 30. Od čega zavisi dinamika ukupnih troškova?
 31. Kako se izračunavaju ukupni troškovi, a kako prosečni ukupni troškovi?
 32. Nacrtaj grafik ukupnih  troškova ukupnih/prosečnih-objasni
 33. Granični troškovi su?
 34. Nacrtaj odnos graničnih, prosečnih varijabilnih i prosečnih troškova
 35. Kako se ponašaju troškovi u dugom roku?

Angažovanje i kalkulacije

 1. Šta je angažovanje?
 2. Elementi angažovanja su
 3. Oblici angažovanja su
 4. Ciklus reprodukcije je?
 5. Koje su faze ciklusa reprodukcije?
 6. Metamorfoza sredstava podrazumeva?
 7. Čime je uslovljena dužina ciklusa reprodukcije?
 8. Koeficijent angažovanja je
 9. Koeficijent reprodukcije je
 10. Šta je kalkulacija?
 11. Koji je zadatak kalkulacije?
 12. Koje se odluke donose na osnovu kalkulacije?
 13. Na kojim načelima se zasniva kalkulacija?
 14. Kako smo podelili kalkulacija prema vremenu izrade?
 15. Kako smo podelili kalkulacije prema načinu izrade?
 16. Kada se primenjuje diviziona kalkulacija, kako se izračunava i gde?
 17. Kada se primenjuje kalkulacija ekvivalentnih brojeva i gde se primenjuje?
 18. Šta je kalkulacija vezanih proizvoda?
 19. Šta je dodatna kalkulacija i kako se određuje ključ?

II REZULTATI POSLOVANJA PREDUZEĆA

 1. Pojavni oblici rezultata su
 2. Fizički proizvod je
 3. Fizički obim proizvodnje je
 4. Kako izražavamo homogenu, a kako heterogenu proizvodnju?
 5. Kako se izražava obim proizvodnje preko tržišnih cena, koje su bolje i zašto?
 6. Šta je ukupni prihod?
 7. Kako se izračunava ukupni prihod?
 8. Kako se tumači ukupni prihod?
 9. Šta je bruto proizvod (vrednost proizvodnje) ?
 10. Od čega zavisi ukupni prihod?
 11. Šta je tražnja?
 12. Kako se može prikazati funkcija tražnje?
 13. Kako glasi Zakon tražnje?
 14. Objasni kretanje tražnje, ukupnog prihoda, prosečnog i graničnog prihoda na tržištu nesavršene konkurencije.
 15. Definiši cenovnu elastičnost tražnje.
 16. Kako se izračunava cenovna elastičnost tražnje?
 17. Objasni kretanje tražnje, ukupnog prihoda, prosečnog i graničnog prihoda na tržištu savršene konkurencije.
 18. Šta je prosečan prihod i kako se izračunava?
 19. Šta je granični prihod i kako se izračunava?
 20. Faktori koji deluju na ukupni prihod dele se na:
 21. Navedi interne faktore koji deluju na ukupni prihod.
 22. Navedi eksterne faktore koji deluju na ukupni prihod.
 23. Koji su najznačajniji necenovni faktori?
 24. Kako necenovni faktori utiču na pomeranje tražnje?
 25. Šta su supstitutivni, a šta komplementarni proizvodi?
 26. Koji faktori osim cenovnih i necenovnih utiču na ukupni prihod?
 27. Šta je dobitak?
 28. Kako smo podelili teorije profita?
 29. Objasni kompenzacionu (funkcionalnu) teoriju profita.
 30. Objasni frikcionu (monopolsku) teoriju profita.
 31. Objasni tehnološku (inovacionu) teoriju profita.
 32. Koji su izvori profita?
 33. Koja je razlika između ekonomskog i računovodstvenog profita?
 34. Šta su oportunitetni troškovi?
 35. Kako nastaje normalni profit?
 36. Kada preduzeće ostvaruje
 37. Koji su kriterijumi za upoređivanje rezultata?

III  EKONOMSKI PRINCIPI POSLOVANJA PREDUZEĆA

 1. Šta su principi poslovanja?
 2. Kako glasi osnovi ekonomski princip?
 3. Koji su parcijalni ekonomski principi?
 4. Kako se definiše produktivnost sa stanovišta principa, a kako sa stanovišta uspešnosti u ostvarivanju principa?
 5. Šta je potrebno da znamo da izračunamo produktivnost?
 6. Kako se po širem pristupu izračunava produktivnost?
 7. Kako se po užem pristupu izračunava produktivnost?
 8. Koji se metodi merenja produktivnosti koriste?
 9. Koji su ciljevi merenja produktivnosti?
 10. Koji faktori deluju na produktivnost?
 11. Kako se sprovodi produktivnost ( koje su mere za unapređenje produktivnosti)?
 12. Objasnite na koji način tehnologija utiče na produktivnost? Koji su ograničavajući faktori?
 13. Navedi novčane kompenzacije koje se primenjuju radi povećanja produktivnosti.
 14. Navedi ne novčane kompenzacije koje se primenjuju radi povećanja produktivnosti.
 15. Kako se definiše ekonomičnost sa stanovišta principa, a kako sa stanovišta uspešnosti u ostvarivanju principa?
 16. Šta izražava ekonomičnost?
 17. Šta je osnovni cilj analize ekonomičnosti?
 18. Objasni odnos graničnih troškova i prosečnih troškova? ** već je bilo pitanje
 19. Šta se objašnjava izvorima ekonomičnosti?
 20. Navedi izvore ekonomičnosti.
 21. Kako se definiše rentabilnost sa stanovišta principa, a kako sa stanovišta uspešnosti u ostvarivanju principa?
 22. Navedi osnovne karakteristike rentabilnosti kao principa.
 23. Analiza rentabilnosti preduzeća je osnov za donošenje odluka o?
 24. Odluka o optimalnom obimu prodaje i proizvodnje donosi se sa ciljem?
 25. Na kom obimu proizvodnje se ostvaruje maksimalni profit?
 26. Gde je najveći profit po jedinici proizvoda?
 27. Kada preduzeće treba da donese odluku o prestanku poslovanja, a kada bi trebalo da nastavi poslovanje sa gubitkom?
 28. Koji su najznačajniji parcijalni pokazatelji koji koriste podatke iz bilansa uspeha, a koji pokazatelji koriste podatke iz bilansa sanja i uspeha?
 29. Kako se izračunava stopa poslovne dobiti?
 30. Kako se izračunava stopa neto dobiti?
 31. Kako se izračunava stopa prinosa na ukupna sredstva?
 32. Kako se izračunava stopa prinosa na poslovna sredstva?
 33. Kako se sprovodi rentabilnost(unapređuje rentabilnost)?
 34. Kakav je odnos između parcijalnih principa i na koje faze ciklusa reprodukcije se odnose?