Задатак за књижење

0) Саставити почетни биланс, отворити дневник и главну књигу.

Предузеће „Атекс“ на дан 01.01.20… године на има следећа стања на рачунима главне књиге:

  • зграде 520.000.-
  • инвентар 110.000.-
  • текући рачун 840.000.-
  • благајна 10.000.-
  • добављачи за стална средства 110.000.-
  • готови производи 520.000.-
  • краткорочни кредит 220.000.-
  • капитал ? _____________