Ovaj post je namenjen učenicima III 3 odeljenja, smera Poslovni administrator, koji trebaju da po prvi put, za sada virtuelno, osnuju preduzeće. Osnivanje pravog preduzeća se gotovo ne razlikuje od osnivanja virtuelnog preduzeća.

Postupak osnivanja preduzeća


Postupak osnivanja preduzeća (otvaranja firme) teče sledećim redom:

Akcenat ćemo staviti na osnivanje preduzeća. Postupak osnivanja je sledeći: najpre se šalje Zahtev za otvaranje privremenog tekućeg računa ( preuzeti ovde) sa našeg mejla firma@gmail.com  CVB banci u Čačku ( cvb.ebank@gmail.com).

Nakon toga je potrebno popuniti dokumentaciju vezanu za osnivanje preduzeća:

  • Jedinstvenu registracionu prijavu za DOO (JRPPS), (preuzeti ovde), klasifikacija delatnosti (preuzeti ovde)
  • Osnivački akt društva: odluka (preuzeti ovde)za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano.
  • OP obrazac sa overenim potpisima članova društva (preuzeti ovde)
  • Dokaze o uplati naknada – dva overena naloga za uplatu naknada za registraciju osnivanja (4900,- dinara), za registraciju i objavu osnivačkog akta (1000,- dinara) NALOG ZA UPLATU
  • Potvrda o uplati novčanog uloga – overen nalog za uplatu novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga. NALOG ZA UPLATU
  • Dokaz o identitetu članova društva – lična karta, pasoš (ne mora se slati Servisnom Centru) .

U međuvremenu bi trebalo da dobijete Rešenje o otvaranju privremenog računa (preuzeti ovde) i  zatim popuniti uplatnice o uplati osnivačkog uloga (na privremeni tekući račun), za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta na račun APR (servisnog centra). 
Nakon toga ćete dobiti overene uplatnice od strane CVB na mejl preduzeća (preuzeti ovde) i zajedno sa ostalom dokumentacijom poslati APR-u, odnosno Servisnom centru na mail servisni.centar.sopot@gmail.com
Servisni centar u Sopotu simulira rad Poreske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje i Agencije za privredne registre. https://www.servisnicentar.org/

Sada ostaje da sačekamo Rešenje o registraciji i da otvorimo poslovni (trajni) tekući račun.
U međuvremenu potrebno je izraditi Statut preduzeća (preuzeti ovde) kao i ostale pravilnike koji su potrebni za početak rada preduzeća- Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta i Pravilnik o radu.