С Т Р У К Т У Р А Б И З Н И С   П Л А Н А

Образац бизнис плана преузмите ОВДЕ.
Пример презентације бизнис плана преузмите ОВДЕ.
Правила презентовања преузмите ОВДЕ

Увод-насловна страна

 • Име и адреса фирме
 • Име и презиме оснивача
 • Опис посла
 • Иницијални финансијски трошкови

Резиме бизнис плана

Анализа гране / делатности

 • досадашњи трендови
 • прогнозе будућег развоја делантности

Опис производа

 • производ
 • услуга
 • величина бизниса
 • опрема 
 • ресурси

Производни план

 • производни процес
 • производни објекти
 • машине и опрема
 • сировине и добављачи

Маркетинг план

 • Прогнозе продаје
 • Производ
 • Цена
 • Промоција
 • Канали дистрибуције

Организациони план

 • форма власништва
 • идентификација главних оснивача
 • менаџмент тим и расположиви људски ресурси
 • улога и одговорност појединих запослених

Оцена ризика

 • процена фактора интерног окружења
 • процена фактора екстерног окружења

Финансијски план

 • пројекције биланса стања, успех и токова готовине
 • пројекција преломне тачке
 • оцена инвестиционих алтернатива

Анекси

Ближа објашњења преузмите ОВДЕ.