Po Zakonu o privrednim društvima sva preduzeća se dele na javna i privredna društva. Privredna društva mogu biti: društva lica i društva kapitala.

Društva lica su:

 • ortačko društvo i
 • komanditno društvo.

Karakteristike ortačkog društva su:

 • Pojam ortačkog društva. To je oblik poslovne organizacije u kojoj se udružuju dva ili više lica(ortaka) radi obavljanja određene delatnosti.
 • Šta predstavlja osnovu ortačkog društva? Osnovu predstavlja sporazum ortaka u njihovim udelima u kapitalu preduzeća, u načinu raspodele dobitka, snošenju gubitaka, učešću u upravljanju , o prijemu i odlasku članova društva.
 • ubraja se u društva lica zato što preovlađuju lične karakteristike osnivača
 • Udeli u ukupnom kapitalu su u srazmeri sa raspodelom profita, kao i sa delovima čiste imovine preduzeća pri njegovoj likvidaciji- likvidaciona masa.
 • Ortak može da uloži kapital ili usluge ili rad. Ulozi u preduzeće mogu biti u radu(tehnologija proizvodnje), u pravima(patenti), u stvarima(poslovne prostorije) izraženi novčano.
 • udeli unutar preduzeća prenose se slobodno, dok je za prenošenje udela na treća lica potrebna saglasnost svih članova
 • Ortaci za obaveze preduzeća odgovaraju neograničeno (celokupnom ličnom imovinom) i solidarno(ukoliko jedan od osnivača ne može da izmiri obaveze, datu obavezu preuzimaju ostali ortaci).
 • imovina preduzeća se formira od materijalnih vrednosti-novac, prava i stvari; pored materijalnih vrednosti ulog može biti u radu i uslugama.
 • sa povećanjem broja ortaka povećava se i rizik gubitaka imovine svakog ortaka. Ne postoji ograničenje u broju ortaka.
 • Pri svakoj promeni ortaka (isključenja i primanja) iznova se formira ortačko društvo. Ova društva se uglavnom formiraju kod uslužnih delatnosti (lekarske ordinacije, advokatske) ili trgovina na malo

Karakteristike komanditnog društva su:

 • Komanditno društvo je društvo koje se osniva ugovorom dva ili više lica radi obavlja delatnost pod zajedničkom firmom. Sastoji se od dve vrste članova sa nejednakim pravima i obavezama:
 • Komplementara koji neograničeno i solidarno odgovaraju za obaveze društva i imaju pravo upravljanja preduzećem i
 • Komanditora koji za obaveze preduzeća odgovaraju ograničeno do visine uloga i nemaju pravo upravljanja preduzećem.
 • Osnivači mogu biti fizička i pravna lica, s tim što jedan vlasnik mora biti fizičko lice
 • cilj- poslovanje radi ostvarivanja profita
 • Obavezan organ komanditnog društva je direktor (komplementar).
 • raspodela dobitka i gubitka vrši se u skladu sa ugovorom o osnivanju društva
 • Ako iz komanditnog društva istupe svi komplementari, društvo može nastaviti sa radom kao DOO , AD ili preduzetnik
 • Ako iz komanditnog društva istupe svi komanditori društvo može nastaviti sa radom kao OD ili preduzetnik.