По Закону о привредним друштвима сва предузећа се деле на јавна и привредна друштва. Привредна друштва могу бити: друштва лица и друштва капитала.

Друштва лица су:

 • ортачко друштво и
 • командитно друштво.

Карактеристике ортачког друштва су:

 • Појам ортачког друштва. То је облик пословне организације у којој се удружују два или више лица(ортака) ради обављања одређене делатности.
 • Шта представља основу ортачког друштва? Основу представља споразум ортака у њиховим уделима у капиталу предузећа, у начину расподеле добитка, сношењу губитака, учешћу у управљању , о пријему и одласку чланова друштва.
 • убраја се у друштва лица зато што преовлађују личне карактеристике оснивача
 • Удели у укупном капиталу су у сразмери са расподелом профита, као и са деловима чисте имовине предузећа при његовој ликвидацији- ликвидациона маса.
 • Ортак може да уложи капитал или услуге или рад. Улози у предузеће могу бити у раду(технологија производње), у правима(патенти), у стварима(пословне просторије) изражени новчано.
 • удели унутар предузећа преносе се слободно, док је за преношење удела на трећа лица потребна сагласност свих чланова
 • Ортаци за обавезе предузећа одговарају неограничено (целокупном личном имовином) и солидарно (уколико један од оснивача не може да измири обавезе, дату обавезу преузимају остали ортаци).
 • имовина предузећа се формира од материјалних вредности-новац, права и ствари; поред материјалних вредности улог може бити у раду и услугама.
 • са повећањем броја ортака повећава се и ризик губитака имовине сваког ортака. Не постоји ограничење у броју ортака.
 • При свакој промени ортака (искључења и примања) изнова се формира ортачко друштво. Ова друштва се углавном формирају код услужних делатности (лекарске ординације, адвокатске) или трговина на мало

Карактеристике командитног друштва су:

 • Командитно друштво је друштво које се оснива уговором два или више лица ради обавља делатност под заједничком фирмом. Састоји се од две врсте чланова са неједнаким правима и обавезама:
 • Комплементара који неограничено и солидарно одговарају за обавезе друштва и имају право управљања предузећем и
 • Командитора који за обавезе предузећа одговарају ограничено до висине улога и немају право управљања предузећем.
 • Оснивачи могу бити физичка и правна лица, с тим што један власник мора бити физичко лице
 • циљ- пословање ради остваривања профита
 • Обавезан орган командитног друштва је директор (комплементар).
 • расподела добитка и губитка врши се у складу са уговором о оснивању друштва
 • Ако из командитног друштва иступе сви комплементари, друштво може наставити са радом као ДОО , АД или предузетник
 • Ако из командитног друштва иступе сви командитори друштво може наставити са радом као ОД или предузетник.