Критеријуми за поделу предузећа по величини

По величини предузећа се деле на: микро, мала, средња и велика. Свака од наведених категорија имају одређене предности и недостатке. То је релативна подела и зависи од критеријума који се користе за поделу предузећа.

Као критеријуми за поделу предузећа по величини користи се:

 • број радника,
 • висина уложеног капитала и
 • остварени резултати (укупни приход, добитак).

Међутим, поред ових критеријума мора се водити рачуна о делатности и степену развијености земље.

Мала предузећа

Мало предузеће (испуњава 2/3 услова):

 • Од 10 до 50 радника
 • Вредност имовине од €350 хиљада до €4,4 милиона
 • Укупан приход од €700 хиљада до €8,8 милиона

Микро предузеће има мању вредност код најмање два од наведена три индикатора за мала предузећа.

У свакој привреди постоји велики број малих предузећа. Улога и значај малих предузећа огледа се пре свега у повећању запослености, диверсификовање привредне структуре, допринос иновативности и техничком прогресу. Мала предузећа могу имати следеће правне облике:

 • Привредно друштво (ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу)
 • Предузетничке јединице, које немају статус правног лица (радње, агенције, бирои)

▪Предузетник је физичко лице, регистровано за неку делатност ради стицања профита (према нашем закону).

Предности и недостаци малих предузећа

ПРЕДНОСТИ: +

▪Непосредан контакт са купцима (већи квалитет и задовољство купаца)

▪Конкурентска предност на изабраној тржишној ниши (уски тржишни сегмент због ниске тражње)

▪Производња специјализованих производа (униката, луксузни, ексклузивни производи) за које су потребне посебне вештине или прецизност и где је важна непосредна контрола процеса рада

▪Флексибилност – способност брзог прилагођавања променама у окружењу

▪Директна (неформална) комуникација са запосленима (већа емпатија) и власници су истовремено и менаџери па су више мотивисани од менаџера у великим предузећима.

НЕДОСТАЦИ: –

▪Високи трошкови пословања по јединици производа и нижа компаративна ефикасност (последица флексибилности)

 • честа промена асортимана,
 • појединачна или малосеријска производња,
 • недовољна специјализација,
 • коришћење мање ефикасних универзалних средстава,
 • неразрађен технолошки поступак,
 • непостојање јасних процедура, поступака и правила па због тога неразвијен систем контроле.

▪Велика зависност од кључних људи и низак степен поделе и специјализације рада (теже запошљавају људе који имају општија знања)

▪Тржишни ризик (ризик промене тражње због уског асортимана производа)

▪Проблем набавке финансијских средстава (неповољни кредити због великог ризика са високом каматном стопом и кратким роком).. Због свега неведеног мала предузећа набављају додатна средства из неформалних извора финансирања:

 • Лични капитал-(уштеђевина) власника
 • Зајмови од пријатеља/познаника
 • Комерцијални кредити.

Средња предузећа

Услови:

 • Од 50 до 250 радника
 • Вредност имовине од €4,4 милиона до €17,5 милиона
 • Укупан приход од €8,8 милиона до €35 милиона

Разлика у односу на мала:

▪Подела и специјализација рада (нижи трошкови управљања)

–Организација рада

–Организациона структура

–Управљање

Предности / недостаци у односу на велика:

▪Предност у задовољавању специјализоване тражње

▪Флексибилност – конкурентска предност

▪Проблем набавке капитала

Велика предузећа

Велика предузећа могу да настану на два начина: интерним и екстерним растом.

Интерни раст подразумева повећање обима и ширење активности на основу развоја сопствених капацитета. Екстерни раст или фузија подразумева спајање или припајање два или више предузећа.

▪Екстерни раст може бити:

–Хоризонтални раст – предузећа производе исте или сличне производе

–Вертикални раст – предузећа су на различитим стадијумима ланца вредности (уназад и унапред)

–Конгломератски раст – предузећа нису ни хоризонтално, ни вертикално повезана

Велика предузећа (предности)

Ефикасност која је резултат економија величине (нижи просечни трошкови због величине предузећа)

▪Економије величине:

–Техничке економије

–Ефекти учења и искуства

–Економија складишта

–Управљачке економије

–Комерцијалне економије (економије набавке и продаје) односно маркетиншка економија

–Финансијске економије

–Истраживачко-развојне активности.

Велика предузећа (недостаци)

▪Дисекономије величине – раст просечних трошкова због повећања величине предузећа преко оптималне величине

▪Разлог дисекономије величине – проблеми координације и контроле са повећањем величине предузећа

▪Оптимална величина предузећа – граница између економија и дисекономија величине

▪Оптимална величина предузећа – просечни трошкови су минимални

▪Оптимална величина зависи од:

–Технолошких фактора и

–Тржишта.

Слика 1. Велика предузећа

Погледајте предавање на тему подела предузећа по величини.

Питања:

 1. Како се предузећа деле по величини?
 2. Који критеријуми се користе за поделу предузећа по величини?
 3. Колико запослених у Србији имају микро, колико мала, средња и велика предузећа?
 4. Колико услова мора да буде задовољено да би неко предузеће могло да се разврста у одређену групу по величини?
 5. У којој правној форми могу да се оснују мала предузећа?
 6. Шта је предузетник и како одговара за обавезе предузећа?
 7. Наведи примере предузетничких радњи.
 8. Које су најзначајније предности малих предузећа?
 9. Који су најзначајнији недостаци малих предузећа?
 10. Зашто су мала предузећа мање ефикасна у односу на велика?
 11. Који су недостаци малих предузећа везаних за људске ресурсе(ризик кључних људи)?
 12. Зашто мала предузећа имају највеће проблеме са обезбеђивањем финансијских средстава?
 13. Које су три најзначајније разлике између средњих и малих предузећа?
 14. Какву организацију поседују мала, а какву средња предузећа?
 15. Какву организациону структуру поседују мала, а какву средња предузећа?
 16. Ко управља у малим предузећима, а ко у средњим. Зашто?
 17. Које су предности средњих предузећа у односу на велика?
 18. Шта је економија обима?
 19. Објасни економију обима на конкретном примеру.
 20. Како се изражава ефекат учења код великих предузећа?
 21. Како се израчунава рацио напретка?
 22. Коју вредност у просеку узима рацио напретка?
 23. како велико предузеће смањује трошкове држања залиха, а како трошкове наручивања залиха?
 24. Шта је ефекат економије управљање код великих предузећа?
 25. Шта је маркетиншка или комерцијална економија?
 26. У чему се огледа предност великих предузећа у вези са финансијском економијом?
 27. Који су најзначајнији недостаци великих предузећа?
 28. Како настају велика предузећа?
 29. Шта је интерни раст великих предузећа?
 30. Како се остварује фузија предузећа?
 31. Шта је спајање, а шта припајање предузећа?
 32. Какав је то хоризонтални раст?
 33. Какав је вертикални раст код великих предузећа?
 34. Како настаје конгломератски раст?