Kriterijumi za podelu preduzeća po veličini

Po veličini preduzeća se dele na: mikro, mala, srednja i velika. Svaka od navedenih kategorija imaju određene prednosti i nedostatke. To je relativna podela i zavisi od kriterijuma koji se koriste za podelu preduzeća.

Kao kriterijumi za podelu preduzeća po veličini koristi se:

 • broj radnika,
 • visina uloženog kapitala i
 • ostvareni rezultati (ukupni prihod, dobitak).

Međutim, pored ovih kriterijuma mora se voditi računa o delatnosti i stepenu razvijenosti zemlje.

Mala preduzeća

Malo preduzeće (ispunjava 2/3 uslova):

 • Od 10 do 50 radnika
 • Vrednost imovine od €350 hiljada do €4,4 miliona
 • Ukupan prihod od €700 hiljada do €8,8 miliona

Mikro preduzeće ima manju vrednost kod najmanje dva od navedena tri indikatora za mala preduzeća.

U svakoj privredi postoji veliki broj malih preduzeća. Uloga i značaj malih preduzeća ogleda se pre svega u povećanju zaposlenosti, diversifikovanje privredne strukture, doprinos inovativnosti i tehničkom progresu. Mala preduzeća mogu imati sledeće pravne oblike:

 • Privredno društvo (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću)
 • Preduzetničke jedinice, koje nemaju status pravnog lica (radnje, agencije, biroi)

▪Preduzetnik je fizičko lice, registrovano za neku delatnost radi sticanja profita (prema našem zakonu).

Prednosti i nedostaci malih preduzeća

PREDNOSTI: +

▪Neposredan kontakt sa kupcima (veći kvalitet i zadovoljstvo kupaca)

▪Konkurentska prednost na izabranoj tržišnoj niši (uski tržišni segment zbog niske tražnje)

▪Proizvodnja specijalizovanih proizvoda (unikata, luksuzni, ekskluzivni proizvodi) za koje su potrebne posebne veštine ili preciznost i gde je važna neposredna kontrola procesa rada

▪Fleksibilnost – sposobnost brzog prilagođavanja promenama u okruženju

▪Direktna (neformalna) komunikacija sa zaposlenima (veća empatija) i vlasnici su istovremeno i menadžeri pa su više motivisani od menadžera u velikim preduzećima.

NEDOSTACI: –

▪Visoki troškovi poslovanja po jedinici proizvoda i niža komparativna efikasnost (posledica fleksibilnosti)

 • česta promena asortimana,
 • pojedinačna ili maloserijska proizvodnja,
 • nedovoljna specijalizacija,
 • korišćenje manje efikasnih univerzalnih sredstava,
 • nerazrađen tehnološki postupak,
 • nepostojanje jasnih procedura, postupaka i pravila pa zbog toga nerazvijen sistem kontrole.

▪Velika zavisnost od ključnih ljudi i nizak stepen podele i specijalizacije rada (teže zapošljavaju ljude koji imaju opštija znanja)

▪Tržišni rizik (rizik promene tražnje zbog uskog asortimana proizvoda)

▪Problem nabavke finansijskih sredstava (nepovoljni krediti zbog velikog rizika sa visokom kamatnom stopom i kratkim rokom).. Zbog svega nevedenog mala preduzeća nabavljaju dodatna sredstva iz neformalnih izvora finansiranja:

 • Lični kapital-(ušteđevina) vlasnika
 • Zajmovi od prijatelja/poznanika
 • Komercijalni krediti.

Srednja preduzeća

Uslovi:

 • Od 50 do 250 radnika
 • Vrednost imovine od €4,4 miliona do €17,5 miliona
 • Ukupan prihod od €8,8 miliona do €35 miliona

Razlika u odnosu na mala:

▪Podela i specijalizacija rada (niži troškovi upravljanja)

–Organizacija rada

–Organizaciona struktura

–Upravljanje

Prednosti / nedostaci u odnosu na velika:

▪Prednost u zadovoljavanju specijalizovane tražnje

▪Fleksibilnost – konkurentska prednost

▪Problem nabavke kapitala

Velika preduzeća

Velika preduzeća mogu da nastanu na dva načina: internim i eksternim rastom.

Interni rast podrazumeva povećanje obima i širenje aktivnosti na osnovu razvoja sopstvenih kapaciteta. Eksterni rast ili fuzija podrazumeva spajanje ili pripajanje dva ili više preduzeća.

▪Eksterni rast može biti:

–Horizontalni rast – preduzeća proizvode iste ili slične proizvode

–Vertikalni rast – preduzeća su na različitim stadijumima lanca vrednosti (unazad i unapred)

–Konglomeratski rast – preduzeća nisu ni horizontalno, ni vertikalno povezana

Velika preduzeća (prednosti)

Efikasnost koja je rezultat ekonomija veličine (niži prosečni troškovi zbog veličine preduzeća)

▪Ekonomije veličine:

–Tehničke ekonomije

–Efekti učenja i iskustva

–Ekonomija skladišta

–Upravljačke ekonomije

–Komercijalne ekonomije (ekonomije nabavke i prodaje) odnosno marketinška ekonomija

–Finansijske ekonomije

–Istraživačko-razvojne aktivnosti.

Velika preduzeća (nedostaci)

▪Disekonomije veličine – rast prosečnih troškova zbog povećanja veličine preduzeća preko optimalne veličine

▪Razlog disekonomije veličine – problemi koordinacije i kontrole sa povećanjem veličine preduzeća

▪Optimalna veličina preduzeća – granica između ekonomija i disekonomija veličine

▪Optimalna veličina preduzeća – prosečni troškovi su minimalni

▪Optimalna veličina zavisi od:

–Tehnoloških faktora i

–Tržišta.

Slika 1. Velika preduzeća

Pogledajte predavanje na temu podela preduzeća po veličini.

Pitanja:

 1. Kako se preduzeća dele po veličini?
 2. Koji kriterijumi se koriste za podelu preduzeća po veličini?
 3. Koliko zaposlenih u Srbiji imaju mikro, koliko mala, srednja i velika preduzeća?
 4. Koliko uslova mora da bude zadovoljeno da bi neko preduzeće moglo da se razvrsta u određenu grupu po veličini?
 5. U kojoj pravnoj formi mogu da se osnuju mala preduzeća?
 6. Šta je preduzetnik i kako odgovara za obaveze preduzeća?
 7. Navedi primere preduzetničkih radnji.
 8. Koje su najznačajnije prednosti malih preduzeća?
 9. Koji su najznačajniji nedostaci malih preduzeća?
 10. Zašto su mala preduzeća manje efikasna u odnosu na velika?
 11. Koji su nedostaci malih preduzeća vezanih za ljudske resurse(rizik ključnih ljudi)?
 12. Zašto mala preduzeća imaju najveće probleme sa obezbeđivanjem finansijskih sredstava?
 13. Koje su tri najznačajnije razlike između srednjih i malih preduzeća?
 14. Kakvu organizaciju poseduju mala, a kakvu srednja preduzeća?
 15. Kakvu organizacionu strukturu poseduju mala, a kakvu srednja preduzeća?
 16. Ko upravlja u malim preduzećima, a ko u srednjim. Zašto?
 17. Koje su prednosti srednjih preduzeća u odnosu na velika?
 18. Šta je ekonomija obima?
 19. Objasni ekonomiju obima na konkretnom primeru.
 20. Kako se izražava efekat učenja kod velikih preduzeća?
 21. Kako se izračunava racio napretka?
 22. Koju vrednost u proseku uzima racio napretka?
 23. kako veliko preduzeće smanjuje troškove držanja zaliha, a kako troškove naručivanja zaliha?
 24. Šta je efekat ekonomije upravljanje kod velikih preduzeća?
 25. Šta je marketinška ili komercijalna ekonomija?
 26. U čemu se ogleda prednost velikih preduzeća u vezi sa finansijskom ekonomijom?
 27. Koji su najznačajniji nedostaci velikih preduzeća?
 28. Kako nastaju velika preduzeća?
 29. Šta je interni rast velikih preduzeća?
 30. Kako se ostvaruje fuzija preduzeća?
 31. Šta je spajanje, a šta pripajanje preduzeća?
 32. Kakav je to horizontalni rast?
 33. Kakav je vertikalni rast kod velikih preduzeća?
 34. Kako nastaje konglomeratski rast?