Типови производње

Типови производње представљају технизиране облике организовања производње. Потребно је изабрати оптимални начин производње, односно онај који изазива најмање трошкове уз највеће резултате.

Типове производње можемо поделити са квантитативног и квалитативног аспекта. Са становишта квантитета (броја производа и начина производње) разликујемо вид производње, а са становишта квалитета имамо просторну усклађеност – систем производње и временску усклађеност – ритам производње.

Слика 1. Типови производње

Вид производње

Видови производње су: појединачна, серијска, масовна и аутоматизована.

Појединачна производња

Вид производње односи се на производњу појединачних производа који имају различите карактеристике. То су производи нпр. бродови, мостови, специјалне машине итд. Такви производи се израђују по наруџбини. За производњу оваквих производа често је потребна високо квалификована радна снага, посебни алати и материјали. Припрема производње се врши за сваки појединачни производ. Због тога су трошкови по јединици производа високи.

Серијска произовдња

Серијска производња подразумева прозводњу одређене количине производа истих карактерисика на основу заједничке припреме у једном цикулусу производње (комјутери, телевизори, одећа, намештај, аутомобили). Број јединица израђених на основу заједничке припреме назива се серија. Према величини серије разликујуемо:

 • малосеријску и
 • великосеријску производњу.

Потребно је изабрати оптималну величину серије (најмањи трошкови и највећи ефекти).

Масовна производња

Масовна производња је производња велике количине производа истих карактеристика на основу заједничке припрема (шећер, уље, цемент, детерџенти). Карактеристике ове производње су:

 • припрема производње се врши само једном,
 • детаљна подела рада,
 • потпуније коришћење капацитета и искоришћености радне снаге и
 • производни циклус је краћи и нижи су трошкови.

Недостак представља прекид у раду једне машине (уско грло), јер су машине распоређене линијски. Уско грло је машина или радно место чији капацитет није усклађен са са другим машинама или радним местом, што доводи до застоја у производњи.

Аутоматизована производња

Аутоматизовану производња подразумева такав начин организације производње где већину послова обављају аутоматизоване машине односно роботи. Карактеристика ове производње јесте да машине раде бржи и са мање грешака, па се повећава продуктивност и ефикасност. У последње време уводи се компјутерски подржана технологија тзв. CAM (Computer assisted manufacturing).

Систем производње

Према просторном усклађивању тока производње, разликујемо линијски и радионички (смакнути) систем производње.

Линијски систем производње

Линијски систем подразумева постављање машина оним редом како тече технолошки процес.

Предности:

 • производња се припрема једном (нижи трошкови припреме),
 • рационално коришћење радне снаге, машина и простора,
 • кретање материјала је механизовано па се скраћује циклус репродукције,
 • нижи трошкови производње по јединици.

Недостаци:

 • застој у случају квара машине,
 • одсуствовање радника,
 • недостатак материјала.

Радионичка (смакнута) производња

Код радионичке производње машине су груписане према њиховим техничким карактеристикама (истородне машине и радна места са истим поступцима групишу се по погонима, одељењима, радионицама). Код овог начина сви токови производње морају бити и временски и просторно усклађени. Поред недостатака изазваним неусклађеношћу ( продужује се циклус репродукције, уско грло, нерационално крошишћење радне снаге) предност је флексибилност у промени асортимана производа.

Ритам производње

Са становишта временске организације тока производње производња може бити: континуирана и дисконтунуирана.

Континурана (непрекидна)

Континурана производња подразумева да је производња делова усклађена са производњом финалних производа, тј. ток производње се одвија од почетка до краја без застоја (великосеријска и масовна производња).  Примењује се у електронској индустрији, прехрамбеној али у у петрохемијској.

Дисконтинуирана (прекидна производња)

Дисконтинуирана (прекидна производња) јесте такав ток производње код којег израда делова није усклађена са производњом финалног производа. То значи да се произведени делови привремено смештају у складиште, а затим преузимају у оној количини која је потребна за монтирање једне серије ( прекиди због потребе деловања одређених природних и хемијских процеса или због организационих потреба).