Priprema proizvodnje

Priprema proizvodnje jeste skup svih poslova i aktivnosti koji prethode samom proizvodnom procesu i treba da omogući neprekidno odvijanje proizvodnje.

Priprema proizvodnje se može podeliti na:

 • tehničko-tehnološku i
 • operativnu pripremu proizvodnje.
Slika 1. Priprema proizvodnje

Tehnička priprema proizovdnje

Utvrđivanje proizvodnog programa

Utvrđivanje proizvodnog programa (asortimana) odnosi se na izbor proizvodnog programa preduzeća. Proizvodni program preduzeća jeste skup svih vrsta proizvoda koji će se proizvoditi i prodavati na tržištu u određenom vremenskom periodu. Nakon izbora optimalnog proizovodnog programa potrebno je utvrditi vid, sistem i ritam proizvodnje.

Priprema materijala

Priprema materijala se obavlja u skladu sa karakteristikama proizvoda utvrđenih proizvodnim programom i obuhvata:

 • izbor materijala,  
 • nomenklaturu materijala,  
 • utvrđivanje standarda i normativa materijala,  
 • utvrđivanje optimalne zalihe materijala i  
 • evidenciju materijala.

Izbor materijala treba da omogući ostvarivanje optimalnih rezultata u proizvodnji. Stoga posebna pažnja treba da se posveti kvalitetu materijala i njegovoj ceni. Od kvaliteta materijala zavisi i kvalitet proizvoda, a nekvalitetan materijal povećava i lom, kvar i škart u proizvodnji. Cena materijala utiče na cenu gotovog proizvoda i ostvaren finansijski rezultat. Takođe, pri izboru materijala treba voditi računa o mogućnosti zamene materijala nekim drugim.

Nomenklatura materijala predstavlja sistematizovan pregled materijala potrebnog za proizvodnju koji treba da sadrži podatke o vrsti i kvalitetu, dimenzijama i obliku materijala, kao i šifru materijala.

Utvrđivanje standarda i normativa materijala je veoma značajan zadatak pripreme materijala. Standardi su tehnički i drugi kriterijumi koje materijal mora da ispunjava. Normativ materijala je količina utroška određene vrste materijala koja je potrebna za izradu jedinice proizvoda. Neto normativ materijala je količina materijala potrebnog z iizradu a bruto normativ je neto normativ uvećan za otpadak koji nastaje kod rezanja, sečenja, krojenja i slično.

Optimalne zalihe treba da, uz najniže troškove nabavke i skladištenja materijala, obezbede kontinuitet proizvodnje. Tim pitanjem se, osim proizvodne, bavi i nabavna funkcija u preduzeću.

Evidencija materijala mora biti ažurna da bi dala podatke i o potrebnom i o raspoloživom materijalu, čime se, takođe, obezbeđuje kontinuitet proizvodnje.

Priprema sredstava za rad

Sredstva za rad obuhvataju: građevinske objekte, opremu – mašine i alate, dugogodišnje zasade, osnovno stado i drugo. Sa stanovišta pripreme proizvodnje, posebna pažnja se pridaje pripremi mašina i alata.

Priprema mašina vrši se na osnovu plana proizvodnje i obuhvata poslove:

 • izbora mašina i
 • rasporeda mašina.

Izbor mašina mora da bude u skladu sa tipom proizvodnje (vidom, sistemom i ritmom proizvodnje), pri čemu se vodi računa o tehničkim, ekonomskim i organizacionim karakteristikama sredstava za rad. Tehničke karakteristike se uglavnom odnose na funkcionalnost i kapacitet mašina, ekonomske na njihovu cenu, troškove prevoza, montaže i troškove održavanja, a organizacione na obezbeđenje potrebnog prostora, montiranje mašina, organizaciju održavanja i slično. Raspored mašina se vrši u skladu sa tehnološkim procesom. U skladu sa sistemom proizvodnje mašine mogu biti raspoređene linijski i grupno.

Priprema alata obuhvata poslove:

 • izbora alata,  
 • sistematizacije,  
 • obezbeđenja i
 • evidencije alata.

Kako se u proizvodnji mogu koristiti različite vrste alata, izbor alata je uslovljen karakteristikama proizvoda. Uglavnom se mogu razlikovati standardni i specijalni alati. Sistematizacija alata se vrši da bi se dobio uvid u stanje alata i pri tome se koristi metod šifrovanja alata. Obezbeđenje alata se može ostvariti na tri načina: nabavkom alata na tržištu, samostalnom izradom alata ili njihovom kombinacijom. Evidencija alata je neophodna da bi se na vreme obezbedio potreban alat i obavlja je uglavnom skladišna služba.

Priprema radnog mesta i utvrđivanje normi

Priprema radnog mesta obuhvata:

 • definisanje poslova i zadataka,
 • uređenje radnog prostora i
 • definisanje postupka posluživanja radnog mesta.

Definisanje poslova i zadataka vrši se Pravilnikom o organizaciji i sistmetatizaciji radnih mesta (više od ovom dokumentu radićete prilikom osnivanja virtuelnog preduzeća).

Operativnim planom se utvrđuju poslovi i zadaci koje radnik teba da obavi u određenom periodu, a radnim nalogom se definiše radni zadatak.

Uređenje radnog prostora treba da obezbedi normalno kretanje radnika na radnim mestima.

Posluživanje radnog esta u zavisnosti od toga da li se radnik sam snabbdeva dokumentacijom, materijalnom i alatom ili preko dispečera:

 • stabilno i
 • nestabilno.

Stabilno radno mesto je kada radnik obavlja poslove vezane isključivo za tehnološke operacije, dok ostale poslove ne obavlja.

Nestabilno radno mesto kada radnik pored tehnoloških operacija obavlja i poslove posluživanja.

Utvrđivanje normi

Normirano vreme se sastoji od pripremno-završnog vremena i vremena izrade. Pripremno-završno obuhvata vreme potrebno za pripremu rada (prijem materijala, podešavanje mašina i slično) i završni rad (predaja obrađenih proizvoda). Vreme izrade obuhvata vreme potrebno za izradu svakog pojedinačnog komada proizvoda

Priprema tehnološkog procesa

Priprema tehnološkog procesa podrazumeva usklađivanje sa proizvodnim programom, projektovanjem proizvoda i izborom tipa proizvodnje.  Tehnološki proces predstavlja prestavlja način na koje so bavlja proizvodnja a tehnološki postupak predstavlja utvrđen redosled i način obavljanja tehnoloških operacija.

Operativna priprema proizvodnje

Operativna priprema proizvodnje obuhvata poslove kojima se preciziraju pojedinačni proizvodni zadaci, odnosno utvrđuje kada, na kom radnom mestu i kako će se izvršiti određena proizvodna operacija.

Operativna priprema proizvodnje obuhvata:

 • izrada operativnog plana
 • terminiranje
 • izdavanje operativne dokumentacije

Operativni plan je plan poslova kojima se izvršava plan proizvodnje. On obuhvata:

 • aktivnosti i operacije koje treba uraditi u određenom periodu,
 • redosled izvršavanje pojedinih poslova kojima se započinju i završavaju zadaci,
 • broj radnika.

Terminiranje proizvodnje

Terminiranje proizvodnje je određivanje rokova za izradu delova proizvoda, proizvoda i serija proizvoda, čime se obezbeđuje vremensko usklađivanje toka tehnološkog procesa. Terminiranje proizvodnje, dakle, predstavlja proračun trajanja ciklusa proizvodnje u izradi konkretnog proizvoda. Kako je najvažnije vreme, u stvari, vreme tehnoloških radnih operacija, terminiranjem proizvodnje omogućava se preciziranje vremena početka i završetka pojedinih poslova odnosno operacija. Skraćivanjem tog vremena skraćuje se celokupan ciklus proizvodnje, a time se smanjuju troškovi rada. Za terminiranje proizvodnje koriste se savremene metode i tehnike terminiranja, koje podrazumevaju primenu računara i odgovarajućih računarskih softvera (GANTOGRAM).

Izdavanje operativne dokumentacije

Operativna dokumentacija u proizvodnji obuhvata:

 • radni nalog,
 • radna lista,
 • lista operacija,
 • prateća lista,
 • trebovanje, povratnica, dostavnica i
 • nalozi za alat, transport, doradu.