Припрема производње

Припрема производње јесте скуп свих послова и активности који претходе самом производном процесу и треба да омогући непрекидно одвијање производње.

Припрема производње се може поделити на:

 • техничко-технолошку и
 • оперативну припрему производње.
Слика 1. Припрема производње

Техничка припрема произовдње

Утврђивање производног програма

Утврђивање производног програма (асортимана) односи се на избор производног програма предузећа. Производни програм предузећа јесте скуп свих врста производа који ће се производити и продавати на тржишту у одређеном временском периоду. Након избора оптималног произоводног програма потребно је утврдити вид, систем и ритам производње.

Припрема материјала

Припрема материјала се обавља у складу са карактеристикама производа утврђених производним програмом и обухвата:

 • избор материјала,  
 • номенклатуру материјала,  
 • утврђивање стандарда и норматива материјала,  
 • утврђивање оптималне залихе материјала и  
 • евиденцију материјала.

Избор материјала треба да омогући остваривање оптималних резултата у производњи. Стога посебна пажња треба да се посвети квалитету материјала и његовој цени. Од квалитета материјала зависи и квалитет производа, а неквалитетан материјал повећава и лом, квар и шкарт у производњи. Цена материјала утиче на цену готовог производа и остварен финансијски резултат. Такође, при избору материјала треба водити рачуна о могућности замене материјала неким другим.

Номенклатура материјала представља систематизован преглед материјала потребног за производњу који треба да садржи податке о врсти и квалитету, димензијама и облику материјала, као и шифру материјала.

Утврђивање стандарда и норматива материјала је веома значајан задатак припреме материјала. Стандарди су технички и други критеријуми које материјал мора да испуњава. Норматив материјала је количина утрошка одређене врсте материјала која је потребна за израду јединице производа. Нето норматив материјала је количина материјала потребног з иизраду а бруто норматив је нето норматив увећан за отпадак који настаје код резања, сечења, кројења и слично.

Оптималне залихе треба да, уз најниже трошкове набавке и складиштења материјала, обезбеде континуитет производње. Тим питањем се, осим производне, бави и набавна функција у предузећу.

Евиденција материјала мора бити ажурна да би дала податке и о потребном и о расположивом материјалу, чиме се, такође, обезбеђује континуитет производње.

Припрема средстава за рад

Средства за рад обухватају: грађевинске објекте, опрему – машине и алате, дугогодишње засаде, основно стадо и друго. Са становишта припреме производње, посебна пажња се придаје припреми машина и алата.

Припрема машина врши се на основу плана производње и обухвата послове:

 • избора машина и
 • распореда машина.

Избор машина мора да буде у складу са типом производње (видом, системом и ритмом производње), при чему се води рачуна о техничким, економским и организационим карактеристикама средстава за рад. Техничке карактеристике се углавном односе на функционалност и капацитет машина, економске на њихову цену, трошкове превоза, монтаже и трошкове одржавања, а организационе на обезбеђење потребног простора, монтирање машина, организацију одржавања и слично. Распоред машина се врши у складу са технолошким процесом. У складу са системом производње машине могу бити распоређене линијски и групно.

Припрема алата обухвата послове:

 • избора алата,  
 • систематизације,  
 • обезбеђења и
 • евиденције алата.

Како се у производњи могу користити различите врсте алата, избор алата је условљен карактеристикама производа. Углавном се могу разликовати стандардни и специјални алати. Систематизација алата се врши да би се добио увид у стање алата и при томе се користи метод шифровања алата. Обезбеђење алата се може остварити на три начина: набавком алата на тржишту, самосталном израдом алата или њиховом комбинацијом. Евиденција алата је неопходна да би се на време обезбедио потребан алат и обавља је углавном складишна служба.

Припрема радног места и утврђивање норми

Припрема радног места обухвата:

 • дефинисање послова и задатака,
 • уређење радног простора и
 • дефинисање поступка послуживања радног места.

Дефинисање послова и задатака врши се Правилником о организацији и систметатизацији радних места (више од овом документу радићете приликом оснивања виртуелног предузећа).

Оперативним планом се утврђују послови и задаци које радник теба да обави у одређеном периоду, а радним налогом се дефинише радни задатак.

Уређење радног простора треба да обезбеди нормално кретање радника на радним местима.

Послуживање радног еста у зависности од тога да ли се радник сам снаббдева документацијом, материјалном и алатом или преко диспечера:

 • стабилно и
 • нестабилно.

Стабилно радно место је када радник обавља послове везане искључиво за технолошке операције, док остале послове не обавља.

Нестабилно радно место када радник поред технолошких операција обавља и послове послуживања.

Утврђивање норми

Нормирано време се састоји од припремно-завршног времена и времена израде. Припремно-завршно обухвата време потребно за припрему рада (пријем материјала, подешавање машина и слично) и завршни рад (предаја обрађених производа). Време израде обухвата време потребно за израду сваког појединачног комада производа

Припрема технолошког процеса

Припрема технолошког процеса подразумева усклађивање са производним програмом, пројектовањем производа и избором типа производње.  Технолошки процес представља преставља начин на које со бавља производња а технолошки поступак представља утврђен редослед и начин обављања технолошких операција.

Оперативна припрема производње

Оперативна припрема производње обухвата послове којима се прецизирају појединачни производни задаци, односно утврђује када, на ком радном месту и како ће се извршити одређена производна операција.

Оперативна припрема производње обухвата:

 • израда оперативног плана
 • терминирање
 • издавање оперативне документације

Оперативни план је план послова којима се извршава план производње. Он обухвата:

 • активности и операције које треба урадити у одређеном периоду,
 • редослед извршавање појединих послова којима се започињу и завршавају задаци,
 • број радника.

Терминирање производње

Терминирање производње је одређивање рокова за израду делова производа, производа и серија производа, чиме се обезбеђује временско усклађивање тока технолошког процеса. Терминирање производње, дакле, представља прорачун трајања циклуса производње у изради конкретног производа. Како је најважније време, у ствари, време технолошких радних операција, терминирањем производње омогућава се прецизирање времена почетка и завршетка појединих послова односно операција. Скраћивањем тог времена скраћује се целокупан циклус производње, а тиме се смањују трошкови рада. За терминирање производње користе се савремене методе и технике терминирања, које подразумевају примену рачунара и одговарајућих рачунарских софтвера (ГАНТОГРАМ).

Издавање оперативне документације

Оперативна документација у производњи обухвата:

 • радни налог,
 • радна листа,
 • листа операција,
 • пратећа листа,
 • требовање, повратница, доставница и
 • налози за алат, транспорт, дораду.