Sledeća objava sadrži predlog zadataka koje je potrebno pripremiti za proveru posle rotacija na časovima Poslovne i administrativne obuke.

Prva rotacija (pri kraju godine)

Prodaja:

 1. kalkulacija
 2. izrada fakture
 3. popunjavanje knjiga evidencije
 4. ponuda
 5. nalog magacinu da izda robu
 6. urgencija za neplaćanje
 7. lager lista
 8. kretanje dokumentacije

Nabavka:

 1. kalkulacija (samo nabavni deo)
 2. izrada prijemnice/otpremnice
 3. magacinska evidencija
 4. popunjavanje knjiga evidencije
 5. upit/porudžbina
 6. urgencija za neisporučenu robu
 7. lager lista
 8. kretanje dokumentacije

Računovodstvo:

 1. knjiženje nabavke/prodaje
 2. knjiženje PDV-a
 3. knjiženje izvoda
 4. podizanje gotovine (nalog za isplatu)
 5. kretanje dokumentacije

Opšti poslovi:

 1. izrada organizacione strukture
 2. popunjavanje platnih instrumenata
 3. zavođenje dokumentacije u delovodnik
 4. zavođenje faktura u KUF i KIF
 5. kretanje dokumentacije

Druga rotacija

Zadaci  po službama:

Nabavka/Prodaja:

 1. kalkulacija
 2. izrada fakture
 3. popunjavanje knjiga evidencije
 4. ponuda/upit/porudžbina
 5. nalog magacinu da izda robu/otpremnica/magacinska evidencija
 6. urgencija za neplaćanje/ neisporučenu robu
 7. lager lista

 Opšti/Računovodstvo:

 1. knjiženje nabavke/prodaje
 2. obračun i knjiženje PDV-a
 3. obračun i knjiženje putnog naloga
 4. knjiženje izvoda
 5. izrada organizacione strukture
 6. popunjavanje platnih instrumenata
 7. aneks ugovora o radu