U narednoj objavi nalaze se praktični zadaci koje je potrebno vežbati nakon prve rotacije po službama.

Poslovi po službama:

Prodaja:

 1. kalkulacija
 2. izrada fakture
 3. popunjavanje knjiga evidencije
 4. urgencija za neplaćanje
 5. lager lista
 6. nalog magacinu da izda robu
 7. knjiga kupaca
 8. ponuda (cirkularna, posebna)
 9. reklamacija

Nabavka:

 1. kalkulacija (sa raspoređivanjem zavisnih troškova nabavke)
 2. izbor najpovoljnijeg dobavljača
 3. izrada prijemnice
 4. izrada otpremnice
 5. magacinske kartice
 6. upit
 7. porudžbina
 8. urgencija za neisporučenu robu
 9. magacinska evidencija
 10. knjige evidencije

Opšti:

 1. rešenje o preraspodeli radnih mesta
 2. aneks ugovora
 3. evidencija (delovodnik; KIF; KUF)
 4. obračun PDV-a
 5. obračun zarade
 6. popunjavanje putnog naloga
 7. popunjavanje obrazaca PPOD, PPPDV, PPOPJ
 8. organizaciona struktura radnika
 9. popunjavanje naloga za prenos
 10. ugovori (kupoprodaja, godišnji odmor, bolovanje, prestanak radnog odnosa)

Računovodstvo:

 1. knjiženje nabavke
 2. knjiženje prodaje
 3. knjiženje PDV-a
 4. knjiženje zarada
 5. knjiženje izvoda
 6. knjiženje putnog naloga
 7. blagajničko poslovanje (dnevnik blagajne, nalog uplatite, naplatite)
 8. podizanje novca sa t.r.