У наредној објави налазе се практични задаци које је потребно вежбати након прве ротације по службама.

Послови по службама:

Продаја:

 1. калкулација
 2. израда фактуре
 3. попуњавање књига евиденције
 4. ургенција за неплаћање
 5. лагер листа
 6. налог магацину да изда робу
 7. књига купаца
 8. понуда (циркуларна, посебна)
 9. рекламација

Набавка:

 1. калкулација (са распоређивањем зависних трошкова набавке)
 2. избор најповољнијег добављача
 3. израда пријемнице
 4. израда отпремнице
 5. магацинске картице
 6. упит
 7. поруџбина
 8. ургенција за неиспоручену робу
 9. магацинска евиденција
 10. књиге евиденције

Општи:

 1. решење о прерасподели радних места
 2. анекс уговора
 3. евиденција (деловодник; КИФ; КУФ)
 4. обрачун ПДВ-а
 5. обрачун зараде
 6. попуњавање путног налога
 7. попуњавање образаца ППОД, ПППДВ, ППОПЈ
 8. организациона структура радника
 9. попуњавање налога за пренос
 10. уговори (купопродаја, годишњи одмор, боловање, престанак радног односа)

Рачуноводство:

 1. књижење набавке
 2. књижење продаје
 3. књижење ПДВ-а
 4. књижење зарада
 5. књижење извода
 6. књижење путног налога
 7. благајничко пословање (дневник благајне, налог уплатите, наплатите)
 8. подизање новца са т.р.