Појам, значај и задаци складишта

Складишна функција је пословна функција која се бави активностима као што су примање материјала, сировина, готових производа и робе, њихово чување и издавање за потребе производње (материјал) или за потребе даље продаје (готови произвoди и роба).

Складиште представља простор или просторију у којој се смешта и чува роба.

Складишну функцију имају и производна и трговинска предузећа.

Значај складишне функције код трговинских предузећа везан је за продају, а код производних предузећа за функцију производње.

Задаци складишне функције су:

 • Омогућава економичност набавке,
 • Чување и заштита робе од оштећења и губитака и
 • Побољшање употребних карактеристика производа.

Послови складишне функције су:

 1. Пријем робе од добављача или превозника
 2. Квантитативни и квалитативни пријем робе
 3. Сортирање робе
 4. Отпрема робе до места где ће бити смештена
 5. Вођење ажурне магацинске евиденције
 6. Одабир и паковање робе за испоруку
 7. Отпрема робе са припадајућом документацијом у транспортно средство

Принципи складишне функције:

 • Омогућити брзу манипулацију робом,
 • Очувати вредност робе,
 • Смањити трошкове складиштења,
 • Олакшати инвентарисање и
 • Омогућити измену плана распореда робе.

Организација складишне фукције

Складишни послови се обављају у оквиру складишне службе или одељења. Складишна служба се углавном налази у оквиру сектора ЛОГИСТИКЕ. Логистика поред складишне службе може да има транспортну службу и неке друге службе (управљање залихама, сервис потрошача). Складишна служба се у организацији виртуелних привредних друштава налази у оквиру НАБАВНЕ СЛУЖБЕ.

Организација складишне службе зависи од фактора:

 • Величине предузећа,
 • Гране или групације којој припада,
 • Локације предузећа,
 • Степена централизације/децентрализације предузећа.

Организација складишне службе може бити:

 • Функционална
 • Робна и
 • Територијална

Принципи којима се постиже ефикасност службе јесу:

 • Принцип експедитивности-значи да се роба смешта и чува тако да се њоме брзо манипулише, односно смешта на одеђено место, да се брзо проналази и брзо узима за потребе отпреме из складишта.
 • Принцип економичности– значи да запослени у складишној служби чине напоре да смање трошкове услед природних и осталих губитака.
  • Природни губици:
   • Кало-губљење на тежини
   • Квар- природни губитак на роб органског порекла
    • Деловање микроорганизама
    • Угинуће стоке и  живине
   • Растур- прекомерно трошење материјала (расипање, разливање, цурење, топљење)
   • Лом- механички удес који доводи до разбијања.
  • Остали губици: крађа, немар, нестручно руквање, елеметарне непогоде (поплава, пожар).

Пријем и издавање робе из складишта

Складишни токови су кретање материјала и робе до складишта, у складишту и од складишта до места потрошње.

Складишни токови могу бити:

 • Улазни токови, пријем и смештај робе у складиште и
 • Излазни токови, припрема и издавање материјала и робе.

Документација при пријему робе:

 1. Пријемница,
 2. Доставница готових производа или предајница

Документација при издавању робе

 1. Требовање материјала
 2. Налог за издавање робе
 3. Отпремница
 4. Требовање продавнице
 5. Доставница робе

Евиденција у складишту се води на основу МАГАЦИНСКИХ КАРТИЦА. Документи на основу којих се врши пријем и издавање робе су ПРИЈЕМНИЦА и ОТПРЕМНИЦА.

Сарадња складишне са осталим функцијама

Складишна функција сарађује са следећим пословним функцијама:

 • Производња,
 • Набавка,
 • Продаја и
 • Транспорт.

Слика 1. Сарадња складишне службе са осталим службама

Анализа складишне функције

Складишна функција доприноси рентабилности предузећа уштедом у складишним и укупним трошковима.

Ови трошкови често износе око 10% укупних трошкова.

Трошкови складишта се могу поделити на:

 • Трошкове просторија и опреме (амортизација, осигурање, одржавање, расвета, грејање, чишћење)
 • Трошкови промета и манипулације робом( пријем, складиштење, унутрашњи транспорт, одржавање и контрола)
 • Трошкови залиха робе (природни и остали губици, осигурање залиха)
 • Трошкови управљања складишним пословањем (зараде запослених).

Показатељи који се користе за анализу складишне функције су:

 • степен (коефицијент) коришћења складишног простора и
 • продуктивност складишних радника.

Степен искоришћења складишног простора

бруто простор- нето+ саобраћајнице, простор за пријем, простор за издавање, просторија које заузимају канцеларије и помоћне просторије.

Продуктивност складишних радника

Поред ових показатеља користе се и немерљиви показатељи као што су:

 • правовремено снабдевање потрошача,
 • минималне залихе и
 • да роба сачува своја својства.

Извор насловне слике: Image by macrovector on Freepik