Анализа продаје подразумева континуирано праћење активности продајне функције у предузећу.

У предузећу се спроводе следеће анализе продаје:

  • Анализа продаје и тржишног учешћа,
  • Анализа задовољства потрошача,
  • Анализа продуктивности и профитабилности продаје и
  • Анализа коефицијента обрта.

Анализа продаје се врши на основу следећих показатеља: укупне остварене продаје, по појединим линијама производа, по групама производа, по купцима, по маркама, по тржишту.

Слика 1. Анализа продаје по купцима

Анализа тржишног учешћа подразуме израчунавање продаје предузећа у односу на продају гране онда се ради о апсолутном тржишном учешћу или продаја предузећа у односу на најјачег конкурента онда се говори о релативном тржишном учешћу.

Анализа задовољства купаца је веома важна јер већ смо нагласили да је веома битно задржати постојеће купце и придобити нове. Анализа задовољства купаца врши се на основу:

  • Система рекламација и сугестија купаца,
  • Анкетирања потрошача,
  • Оцена задовољства потрошача на месту продаје и
  • Анализа изгубљених купаца.

Анализа продуктивности

Анализа профитабилности подразумева упоређење доприноса продаје у стварању профита.

Анализа коефицијента обрта

Видео. Анализа продајне функције