Retkost je situacija kada su želje i potrebe veće od raspoloživih resursa. Karakteristično je za sve resurse da su ograničeni, dok su sa druge strane potrebe neograničene. Resursi su sve ono što koristimo da bismo proizveli proizvode i usluge.

Principi individualnog odlučivanja su:

  1. princip izbora,
  2. princip oportunitetnog troška,
  3. princip marginalnih odluka i
  4. princip podsticaja.