Pojam promocije

Osnovna uloga promocije je da komunicira sa pojedincima, grupama i organizacijama i da direktno ili posredno olakša ili ubrza razmenu.

Osnovni ciljevi promocije su da:

 • Informiše,
 • Podseća i
 • Utiče na kupce da prihvate proizvod.

Vrste promocija

Vrste promocije:

 • Lična prodaja
 • Odnosi s javnošću (publicitet),
 • Unapređenje prodaje,
 • Ekonomska propaganda i
 • Direktni marketing.

Kombinacija navedenih instrumenata naziva se PROMOCIONI MIKS. Promocioni miks=komunikacioni miks

Komunikacija kao deo promocije

Slika 1. Proces komuniciranja
 • Izvor (pošiljalac, davalac,emitor)–osoba ili organizacija koja određenim putem šalje poruku
 • Primalac (publika)–osoba ili organizacija koja može da razume poslatu poruku.
  • Pojedinačno i
  • Masovno komuniciranje
 • Kodiranje poruke-pretvaranje poruke u niz znakova.
 • Medij-prenosilac poruke od izvora do primaoca (novine, časopisi, radio, TV, internet, društvene mreže)
 • Dekodiranje-pretvaranje znakova u poruku
 • Šumovi-štamparska greška, konkurentske poruke, komšija ukinuo wi-fi
 • Povratna informacija-da li je pošiljalac razumeo poruku
  • Lična prodaja, prodavac dobija odmah informaciju
  • Drugi oblici-mora da se izvrši istraživanje tržišta