Lična prodaja i publicitet, pored ekonomske propagande, direktnog marketinga i unapređenja prodaje predstavljaju osnovne oblike promocije kao instrumenta marketinga.

Pojam i značaj lične prodaje

Lična prodaja predstavlja direktno komunicirnje između kupca i prodavca i ujedno najstariji oblik promocije. Lični kontakt daje mogućnost da se odmah izmere rezultati

Elementi lične prodaje su: prodavac, proizvod i potrošač.

Savremeni koncept: ne prodaje već objašnjava prednosti  i nedostatke sa stanovišta zadovoljenja potreba.

Svaki prodavac predstavlja i preduzeće pa je bitno da poznaje i elemente poslovanja same organizacije

Osobine prodavca: ljubaznost, učtivost, strpljivost, taktičnost, marljivost, spremnost za pružanje pomoći, poštenje.

Značaj lične prodaje zavisi od:

Sistema prodaje i

Karakteristika proizvoda.

Najuspešnija je kada se kombinuje sa ostalim instrumentima

Pojam i značaj publiciteta

Publicitet predstavlja objavljivanje pozitivnih informacija o preduzeću u sredstvima javnog informisanja koje ne finansira preduzeće. Prema tome, publicitet za preduzeće predstavlja besplatnu promociju.

Međutim i kod publiciteta javljaju se odrđeni troškovi: kontakt sa redakcijom, priprema materijala, koordinacija publiciteta sa ostalim aktivnostima.

Osnovne karakteristike publicite jeste da utiče na povoljan „imidž“, povećava ugled i stimuliše tražnju. Publicite se plasira kao novinarska vest, pa zbog toga potrošači više veruju ovom obliku promocije nego ekonomskoj propagandi.