Pojam i nastanak ekonomske propagande

Ekonomska propaganda je prenošenje i širenje ideja(informacija, poruka) o proizvodu i preduzeću sa ciljem da se pridobiju pojedinci i grupe ljudi da te poruke prihvate.

Propaganda predstavlja organizovano širenje ideja. Nastala je početkom XVII veka u Rimu, kada je osnovan Propaganda Collegium.

Propaganda ili reklama potiče od reči clamare, reclamare- vikati, ponovo vikati. Javila se u antičko doba, a značajan razvoj ostvarila je krajem XIX i početkom XX.

Karakteristike ekonomske propagande

Ekonomska propaganda ima sledeće karakteristike:

▪Primarna promociona aktivnost

▪Masovno komuniciranje preduzeća sa potrošačima

▪Plaćeni oblik promocije.

Ekonomska propaganda omogućava potrošaču da:

–Brzo pronađe proizvod

– se obavesti o pojavi novih proizvoda

–dobije informacije pri donošenju odluka o kupovini

Podela ekonomske propagande

Slika 1. Podela ekonomske propagande