У наставку, на одговарајућем линку, односно наслову који претходи питањима из одређене области, налази се линк који води ка програму за учење и проверу знања.

Уколико желите да проверите знање из свих области, то можете урадити на следећем линку. Научено можете проверити кроз програм QUIZLET, или ако вам је лакше можете скинути и истоимену апликацију. Питања су везана за теоријски део опште статистике. Кроз програм можете одговарати на постављена питања преко картица, састављати тестове, играти игрице. Први део садржи 134 питања и одговора.

Такође, можете пратити резултате и дневно напредовање у раду.

У наставку су питања и одговори (сваки наслов води ка програму који је сачињен од питања и одговора):

УВОД У СТАТИСТИКУ

 1. Како дефинишемо статистику?
  је научна дисциплина која обухвата прикупљање, сређивање, обраду и квантитативну анализу података о масовним варијабилним појавама, са циљем откривања законитости у тим појавама, као и одступања од уочених законитости.
 2. Како се објашњава статистика као теорија?
  научна дисциплина која се бави дефинисањем и усавршавањем статистичких метода.
 3. Чиме се бави статистичка анализа?
  применом метода квантитативне анализе појава и њихових односа, статистичким закључивањем и формулисањем законитости понашања посматраних појава.
 4. Шта је предмет изучавања статистике?
  масовне варијабилне појаве.
 5. Шта је варијабилна појава?
  појава која узима различите вредности од једног до другог случаја испољавања.
 6. Које су карактеристике статистичког метода?
  масовност и варијабилитет статистичког посматрања, квантитативно и квалитативно испитивање.
 7. Шта је варијабилитет?
  одступање карактеристика појединачних случајева једне појаве од општих карактеристика које изражавају правилност те појаве.
 8. Шта је масовно посматрање?
  испитивање масе случајева ради откривања законитости у појавама.
 9. Квантитативно испитивање подразумева:
  статистичко-математичким методама обраде којима се добијају статистички показатељи, чијим се тумачењем објашњавају уочене правилности и статистичке законитости код различитих појава.
 10. Квалитативно испитивање подразумева:
  да статистички истраживачи буду упознати са природом појаве, њеном врстом, условима и везама са другим појавама.
 11. Закон великих бројева (Адолф Кетле) је дефинисао као:
  правилности у понашању варијабилних појава испољавају се само испитивањем великог броја случајева.
 12. Статистика као скуп статистичких метода дели се на:
  теоријску (математичку) и на примењену статистике.
 13. Теоријска статистика обухвата?
  принципе, правила и методе који се примењују у сваком статистичком истраживању масовних варијабилних појава, не бави се конкретним подацима.
 14. Примењена статистика дели се на:
  дескриптивну и инференцијалну статистику
 15. У зависности од области, примењена статистика дели се на:
  статистика становништва, статистика национале привреде, статистика друштвених служби и пословна статистика.
 16. Статистика становништва се грана на:
  статистику стања становништва(пол, старост, брачно стање), статистика виталних догађаја (наталитет, морталитет, природни прираштај, брачност) механичког кретања(унутрашња и спољна миграција) и статистику рада ( не/запосленост, цена рада).
 17. Шта изучава економска статистика?
  појаве из области производње, размене, расподеле и потрошње.
 18. Како се дели економска статистика?
  статистика привредних биланса (ДБП и НД и расподелу и употребу) и привредна статистика (производња, промет, цене за делатности као што су индустрија, занатство, пољопривреда, трговине, туризма…)
 19. Статистика друштвених делатности изучава?
  испитивање и приказивање појава из области ванпривредних активности становништва(образовање, наука, култура, здравства, правосуђа…)
 20. Ко су корисници статистичких информација?
  појединци, привредни субјекти, непривредни субјекти (образовање, култура), државни органи и целокупно друштво.
 21. У чему се огледа ЗНАЧАЈ статистике као посебне службе?
  -задовољава потребе целокупне друштвене заједнице за подацима и информацијама и -доставља статистичке податке и информације међународним организацијама.
 22. За коју годину се везује почетак државне статистике у Србији?
  1862. за кнеза Михаила Обреновића, када је основао одељење за статистику при Министарству финансија
 23. Шта чини правни основ за функционисање статистичке службе у нашој земљи?
  -Устав републике Србије -Закон о званичној статистици -Закон о статистичким истраживањима -остали правни акти.
 24. Које су најважније установе у статистичком систему Србије?
  Најважнија је Републички завод за статистику, а остале НБС, Министарство финансија, Национална служба за запошљавање, ПИО фонд, РГЗ, остала министарства…
 25. Које су најважније публикације које објављује РСЗ?
  Статистичко годишњак РС, Статистички календар РС, Месечни статистички билтен, Трендови, Општине и региони у РС, Економска кретања у РС, Демографска статистика итд.
 26. Међународни статистички систем чине:
  Уједињене нације, Светска банка, Еуростат, ММФ, Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД).