Пословне функције представљају групу сродних послова којима се остварују трајни задаци код остваривања циљева. Функције можемо поделити по вертикали (примарне функције) и по хоризонтали (секундарне функције). Вертикалне функције су: управљање, руковођење и извршење, а поделом извршне функције настају хоризонталне функције. Број хоризонталних функција зависи од више фактора као што је делатност, величина предузећа, од менаџера али се генерално хоризонталне функције могу груписати на следеће: истраживање и развој, планирање, набавка, производња, продаја, финансије, управљање људским ресурсима (кадровска), информатика, контрола. Поред наведених могу се јавити складиштење, транспорт, општи послови, рачуноводствена функције итд. Свака од пословних функција има одређену улогу и извршењу глобалног задатка.