Појам продуктивности

Продуктивност представља један од парцијалних економских принципа. Усмерен је на продуктивност рада.

Продуктивност се може дефинисати са ужег и ширег аспекта.

По ширем аспекту (користи се ређе због применљивости ) прoдуктивнoст представља тежњу да се оствари што већи обим производње уз што мање утрошке инпута елемената производње.

P=Q/Ui

Ужи аспект подразумева стављање у однос физичког обима производње и утрошака радне снаге.

P=Q/L

Задаци – продуктивност

Задаци:

  1. Пекара “НАНА” дневно произведе 180 000 комада хлеба, при томе  оствари утрошак од 6000 часова рада. Израчунати остварену  продуктивност пекаре путем чисто натуралне методе.
  2. Предузеће “НАНА” је у првом полугодишту 2020. године произвело: 5000 пари мушких одела чија је стална цена 950 динара, 3000 пари женских комплета чија је стална цена 900 динара и 3000 пари дечијих тренерки чија је стална или стандардна цена 500 динара. За наведену производњу је утрошено 900 000 ефективних радних часова. Утврдити ниво продуктивности рада у предузећу “НАНА”. 
  3. Предузеће производи три врсте производа:

А – 300 комада,

B – 400 комада и

C – 300 комада.

Потребно време за производњу производа износи:

А износи 60 часова,

B износи 46 часова и

C износи 35 часова.

На основу евиденције утврђено је да је за производњу производа А, B и C утрошено укупно 45 000 h. Израчунај продуктивност коришћењем радног метода.