Продуктивност представља један од основних парцијалних принципа.

Може се дефинисати у ширем и ужем смислу.

У ужем смислу представља тежњу да се оствари што већи обим производње уз што мање утрошке радне снаге, а у ширем смислу подразумева да се оствари одређени обим производње уз што мање трошење свих фактора производње.

Циљеви мерења продуктивности су:

  • квантификација остварене продуктивности,
  • упоређивање остварене продуктивности са продуктивношћу конкурентских предузећа,
  • утврђивање утицаја појединих фактора на ниво продуктивности,
  • предлагање мера за унапређење продуктивности.