Za ostvarivanje ciljeva i zadataka veoma je bitna ORGANIZACIJA NABAVKE.

Organizacija nabavke zavisi od više faktora:

  • Veličine i delatnosti preduzeća,
  • Tipova i karakteristika proizvodnje,
  • Izvori, obim nabavke
  • Obim i struktura zaliha
  • Angažovanje finansijskih sredstava
  • Primena tehnike i tehnologije.

Postoje dva problema prilikom utvrđivanja organizacije nabavke:

–Utvrđivanje mesta nabavke u organizacionoj strukturi-spoljna organizacija

▪Stepen centralizacije (decentralizacije) i

▪Kome treba prema hijerarhiji da bude podređen rukovodilac

–Unutrašnja organizacija nabavne funkcije

Više u videu koji sledi.