Систем представља скуп елемената међусобно повезаних одређеним односима у целину. Сваки систем састоји се од елемената који представљању његове подсистеме. Подсистеми су системи нижег нивоа.

Све системе можемо поделити на:

  • природне,
  • техничке и
  • организационе.

Предузеће као систем је:

  • организациони,
  • отворени и
  • сложен систем.

Подсистеми од којих се предузеће састоји су:

  • подсистеми одржавања односа са окружењем, који су везани за инпуте и аутпуте и
  • подсистеми операција, одржавања, прилагођавања и управљања.

Предузеће као систем