Sistem predstavlja skup elemenata međusobno povezanih određenim odnosima u celinu. Svaki sistem sastoji se od elemenata koji predstavljanju njegove podsisteme. Podsistemi su sistemi nižeg nivoa.

Sve sisteme možemo podeliti na:

  • prirodne,
  • tehničke i
  • organizacione.

Preduzeće kao sistem je:

  • organizacioni,
  • otvoreni i
  • složen sistem.

Podsistemi od kojih se preduzeće sastoji su:

  • podsistemi održavanja odnosa sa okruženjem, koji su vezani za inpute i autpute i
  • podsistemi operacija, održavanja, prilagođavanja i upravljanja.

Preduzeće kao sistem