Pojam i značaj nabavke- aktivnosti i zadaci

Nabavka se odnosi na snabdevanje preduzeća potrebnim resursima (predmetima rada i sredstvima za rad) za obavljanje poslovanja.

Nabavka se može posmatrati kao proces, kao poslovna funkcija i kao organizaciona jedinica, odnosno stručna služba.

Nabavka kao proces predstavlja deo procesa reprodukcije, odnosno sa prodajom čini razmenu. Nabavka kao poslovna funkcija predstavlja skup poslova kojima se ona ostvaruje i nabavka kao stručna služba predstavlja organizacionu jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi nabavke.

Cilj nabavke je obezbeđivanje kontinuiteta proizvodnje uz minimalne troškove nabavke i zaliha.

Značaj nabavke se ogleda u tome da utiče na uspeh proizvodnje i prodaje.

Nabavna služba je organizaciona jedinica koja se bavi nabavnim poslovanjem.

Radnik koji radi u nabavci naziva se referent nabavke.

Faktori koji utiču na nabavku:

Faktori koji utiču na nabavku mogu biti:

 • subjektivni i
 • objektivni.

Subjektivni faktori (unutrašnji) jesu: nabavna politika, organizacija nabavne službe i kvalitet kadrova, dok su objektivni (spoljašnji) faktori uslovi na tržištu.

Nabavna služba ima zadatak da prati ponudu po količini, asortimanu i kvalitetu, ali i da aktivno deluje na proizvođače da svoju ponudu prilagode tražnji.

Zadaci nabavke (poslovi):

 1. istraživanje nabavnog tržišta
 2. planiranje nabavke
 3. utvrđivanje količina nabavki prema planu
 4. izbor i zaključivanje ugovora sa dobavljačima
 5. poslovi oko prijema isporuke
 6. evidencija nabavki
 7. kalkulacija nabavnih cena
 8. saradnja sa ostalim funkcijama u preduzeću
 9. analiza nabavnog poslovanja.