Набавна политика

Набавна политка је саставни део политике маркетинга предузећа. Чини је скуп принципа, начела, правила које треба поштовати приликом снадбевања, као и избор начина и средстава за остваривање циљева набавке.

Принципи набавне политке су:

 • набављати одговарајућу робу,
 • набављати у право време,
 • набављати у потребним количинама,
 • набављати што повољније и
 • гајити добре пословне односе са пословним партнерима (пословни морал).

Значај набавне политике: економија пословања предузећа (економичност, продуктивност)

Истраживање тржишта набавке

Истраживање тржишта набавке је организовано и систематско прикупљање, сређивање, обрада, анализирање и презентовање података о стању и кретању набавке на тржишту.

Производи и услуге које су предмет купопродаје на набавном тржишту су: опрема, компоненте, делови, материјали и услуге (транспорт, осигурање, финансијске услуге).

 Садржај истраживања:

 • количина робе на тржишту,
 • квалитет робе на тржишту и
 • набавна цена робе на тржишту.

Методи истраживања тржишта одређују истовремено и изворе. Према томе из којих се извора прикупаљају подаци разликујемо:

 • примарно или директно истраживање и
 • секундарно или индиректно истраживање.

Примарно истраживање (field-на терену) подразумева истраживање из примарних извора информација (истраживања). Такве информације први пут прикупљамо сами.

Постоје 3 основне методе примарног истраживања тржишта:

 1. метод посматрања (нпр. посета добављачу или сајму)
 2. метод испитивања (путем анкета, телефоном или поштом)
 3. експериментални метод (применљив у лабораторијским условима).

Секундарно истраживање ( desk- у канцеларији) подразумева прикупљање информација из секундарних извора (публикације, часописи, интернет…). То су подаци које је неко пре нас прикупио за неко друго истраживање.

Набавна политика