Појам и значај набавке- активности и задаци

Набавка се односи на снабдевање предузећа потребним ресурсима (предметима рада и средствима за рад) за обављање пословања.

Набавка се може посматрати као процес, као пословна функција и као организациона јединица, односно стручна служба.

Набавка као процес представља део процеса репродукције, односно са продајом чини размену. Набавка као пословна функција представља скуп послова којима се она остварује и набавка као стручна служба представља организациону јединицу у којоj се обављају послови набавке.

Циљ набавке je обезбеђивање континуитета производње уз минималне трошкове набавке и залиха.

Значај набавке се огледа у томе да утиче на успех производње и продаје.

Набавна служба је организациона јединица која се бави набавним пословањем.

Радник који ради у набавци назива се референт набавке.

Фактори који утичу на набавку:

Фактори који утичу на набавку могу бити:

 • субјективни и
 • објективни.

Субјективни фактори (унутрашњи) јесу: набавна политика, организација набавне службе и квалитет кадрова, док су објективни (спољашњи) фактори услови на тржишту.

Набавна служба има задатак да прати понуду по количини, асортиману и квалитету, али и да активно делује на произвођаче да своју понуду прилагоде тражњи.

Задаци набавке (послови):

 1. истраживање набавног тржишта
 2. планирање набавке
 3. утврђивање количина набавки према плану
 4. избор и закључивање уговора са добављачима
 5. послови око пријема испоруке
 6. евиденција набавки
 7. калкулација набавних цена
 8. сарадња са осталим функцијама у предузећу
 9. анализа набавног пословања.